Se summeringen av våra användarvillkor härAnvändarvillkor

Välkommen till Safello!

Tack för att du använder våra tjänster som tillhandahålls till dig av Safello AB (organisationsnummer 556954-4165), ett inregistrerat aktiebolag som verkar i enlighet med svensk lagstiftning med huvudkontor på Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm.

Förevarande användarvillkor trädde i kraft den 16 juni 2020 kl. 11:00 CET och förblir i kraft till dess att de återkallas.

Genom att använda våra tjänster godkänner du dessa villkor. Läs dem noggrant!

1. Allmänna villkor och bestämmelser

1.1. Dessa användarvillkor (nedan kallade “Villkor”) gäller alla kunder som använder sig av Safello AB (nedan kallat “Safello”) via denna webbplats eller annan typ av åtkomst. Dessa villkor styr din åtkomst till och användning av webbplatsen och gäller alla transaktioner och affärsförbindelser mellan dig och oss, Safello.

1.2. Genom att klicka på knappen “Jag godkänner” under registreringsprocessen eller när du genomför ett köp via Safello:

i. samtycker du till att vara bunden av dessa villkor och

ii. samtycker du även till att omfattas av Safellos AML Policy och Integritetspolicy genom uttryckliga godkännanden på webbplatsen.

1.3. Såvida inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen accepterar Safello inga andra villkor än de som finns i dessa villkor angående några kunder eller kundrelationer.

1.4. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du också till att ta emot elektronisk kommunikation från Safello. Sådan kommunikation kan innehålla information om ditt konto och annan kommunikation mellan dig, vår kund, och oss avseende transaktionsinformation, meddelanden, ändringar av våra användarvillkor eller annan information som är relevant för vår förbindelse, men kommunikation enligt detta avsnitt kommer inte att innehålla någon kommunikation i marknadsföringssyfte, vilket är föremål för separat samtycke och godkännande.

1.5. När du registrerar dig för att använda våra tjänster kan vi komma att be dig förse oss med mer information om dig själv och vi kan även begära mer dokument från dig i enlighet med vår AML Policy. Vi uppskattar din förståelse för processen. Safello är verksamt som finansiell institution i Sverige och vi måste noggrant följa alla befintliga lagar och förordningar, framför allt de som rör bekämpning av penningtvätt.

1.6. Vi kan komma att tillämpa olika och separata krav för våra kunder som är fysiska personer och våra företagskunder, särskilt om den dokumentation som krävs för att ingå en kundrelation och utföra tillfälliga transaktioner.

2. Definitioner

För dessa villkor:

Konto: Ett konto skapat av kunden under registreringsprocessen, vilket innehåller information om nämnda kund och dennes transaktionsdata, och som kunden kan logga in på för att initiera transaktioner.

Spärr (av konto): En åtgärd som kan utföras av Safello, vars resultat är att en kund inte längre kan logga in på sitt konto och initiera transaktioner genom att använda sitt konto innan åtgärden hävs. Ett konto kan spärras i enlighet med dessa villkor och våra interna policyer.

Spärr (av transaktion): En åtgärd som kan utföras av Safello, vars resultat är att en transaktion som initierats av en kund stoppas vid tidpunkten för initieringen, innan medlen överförs till Safello. En transaktion kan spärras i enlighet med dessa villkor och våra interna policyer.

Avslut (av konto): En åtgärd som kan utföras av Safello, vars resultat är att en kund inte längre kan logga in på sitt konto och initiera transaktioner genom att använda sitt konto. Denna åtgärd är slutgiltig, den kan inte hävas. Ett konto kan avslutas enligt dessa villkor och våra interna policyer.

Cookies: Små textfiler som placeras på kundens dator av webbplatser som kunden besöker. Cookies används ofta för att få webbplatser att fungera, eller fungera mer effektivt, samt för att förse webbplatsens ägare med information. Cookies lagras vanligtvis på hårddisken på kundens dator.

Företagskund: Safellos kunder som är juridiska personer.

Kund: Alla personer som avser att använda Safellos tjänster och därför genomgår registreringsprocessen, oavsett om de är juridiska personer eller fysiska personer, dvs. företagskunder och kunder som är fysiska personer tillsammans.

Kundrelation: Affärsförbindelse, dvs. en pågående förbindelse mellan en kund och Safello, vars syfte är att kunden ska använda Safellos tjänster till fullo för en viss tid.

Frysning (av transaktion): En åtgärd som kan genomföras av Safello, vars resultat är att en transaktion som initieras av en kund inte genomförs, men medlen förblir i Safellos förvar, tills orsaken till att transaktionen fryses upphör och frysningen hävs. En transaktion kan frysas enligt dessa villkor och våra interna policyer.

Kund som är fysisk person: Safellos kunder som är fysiska personer.

Tillfällig transaktion: Transaktioner som utförs av kunder som inte har någon kundrelation med Safello.

Partneragent: Safellos affärspartner som underlättar åtkomst till Safellos tjänster med hjälp av Safello-widgeten på sina plattformar. De tillhandahåller inte själva tjänsten.

Politiskt utsatt person (PEP): En fysisk person som är eller har blivit anförtrodd framstående offentliga funktioner, vilka funktioner definieras vidare i relevant lagstiftning, till exempel lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Proof of funds: Ett brev eller dokumentation, vanligtvis utfärdat av en affärsbank eller depåagent, som bevisar att en kund har tillräckliga medel (pengar) från en legitim källa för att utföra en transaktion.

Representant: En fysisk person med rätt att företräda en juridisk person, dvs. företagskunden, utan att samma fysiska person måste vara verklig förmånstagare eller verkställande direktör avseende företagskunden. Representanter för kunder som är fysiska personer godkänns inte.

Safello Widget: En widgetprogramvara som används på en sida av en webbplats eller en applikation för att ge användaren föränderlig information av en viss typ i ett litet område på datorskärmen. Safellos partneragenter kan placera widgeten som skapats av Safello på sina plattformar där kunderna kan nå den.

Registreringsprocess: Processen för registrering och verifiering, såsom beskrivs i avsnitt 5 i dessa villkor.

Tjänst(er): Kryptovalutaväxlingstjänster som erbjuds av Safello, specificerade i avsnitt 3 i dessa villkor.

Avstängning och frysning (av konto): En åtgärd som kan utföras av Safello, vars resultat är att en kund inte längre har möjlighet att initiera transaktioner med sitt konto, förrän åtgärden har upphört. Ett konto kan stängas av och frysas enligt dessa villkor och våra interna policyer.

Nivå: Den rang kunden har inom Safellos system baserat på kundens transaktioner och andra relevanta åtgärder. Nivån fastställer främst gränserna för de transaktioner som kunden får utföra med Safellos tjänster.

Transaktion: Ett avtal mellan kunden och Safello, initierat av kunden, för försäljning eller köp av kryptovalutor, med Safellos tjänster.

UBO: Förmånstagande ägare, dvs. den fysiska person eller de fysiska personer som ensam eller tillsammans med någon annan i slutändan äger eller kontrollerar kunden och/eller den fysiska person på vars vägnar en transaktion eller aktivitet bedrivs.

Frågeformulär: En uppsättning frågor som kunden får innan en kundrelation ingås, för att Safello ska uppfylla sina skyldigheter avseende bekämpning av penningtvätt och få reda på mer om kunden. Kunden blir ombedd att svara på frågorna sanningsenligt.

3. Safellos tjänster

3.1. Safello tillhandahåller i egenskap av kryptovalutaväxlingsföretag en onlinemäklarplattform där du som vår kund på ett säkert sätt kan köpa och sälja etablerade kryptovalutor i fiat-krypto- eller krypto-fiat-relationer. För närvarande stöder vi följande kryptovalutor: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) och Bitcoin Cash (BCH).

3.2. Vi väljer ut listan med kryptovalutor mycket noggrant, baserat på olika kriterier, och vi kan komma att besluta att lägga till nya valutor i listan eller till och med sluta erbjuda något av ovanstående alternativ, baserat på dessa kriterier. Du kommer att få meddelande om dessa förändringar i förväg.

3.3. Du kan nå våra tjänster direkt från vår webbplats, https://safello.com/, eller genom att använda Safellos widget på någon av våra partneragenters webbplatser eller applikationer. Oavsett vad du väljer kommer tjänsterna att tillhandahållas av Safello och du måste godkänna dessa villkor. Alla våra partneragenter tillhandahåller bara gränssnittet för att ansluta dig till Safello, och genom att använda widgeten skapar du ett konto hos Safello och ingår ett rättsförhållande med oss.

3.4. Safello tillhandahåller inte tjänster där du kan växla mellan olika kryptovalutor, och vi erbjuder inte heller peer-to-peer-handel. Varje gång du köper eller säljer kryptovalutor hos Safello står vi på andra sidan transaktionen, vilket innebär att vi utför din order, och du får dina sedlar eller kryptovaluta från Safello.

3.5. Safello tillhandahåller inte investeringsrådgivning eller allmän [fritt översatt, oklart orig, övers. anm.] rådgivning och har inget ansvar för användning eller tolkning av information som anges i tjänsterna eller andra kommunikationskanaler. Du måste som kund till oss förstå att det finns risker med att investera i och handla med kryptovalutor. Vi uppmuntrar alla våra kunder att iaktta försiktighet och handla ansvarsfullt när de använder våra tjänster.

4. Behörighet

4.1. Genom att registrera dig och använda Safellos tjänster anger och garanterar du att du

i. är minst 18 år,

ii. är en individ, juridisk person eller annan organisation med fullständig rättskapacitet och befogenheter att ingå dessa villkor,

iii. inte har avstängts från eller förbjudits att använda Safellos tjänster,

iv. inte är en politiskt utsatt person (nedan: ”PEP”) eller släkting till en PEP,

v. inte omfattas av någon sanktionslista,

vi. inte redan har ett befintligt Safello-konto,

vii. har ett svenskt BankID och

viii. som juridisk person är registrerad i Sverige.

4.2. Genom att godkänna dessa villkor på uppdrag av en juridisk person som anställd, agent eller representant, ska du säkerställa att:

i. en sådan juridisk person är vederbörligen organiserad och existerar enligt gällande lagstiftning i Sverige och

ii. att du har de rättigheter och den behörighet som krävs för att upprätta en kundrelation eller transaktion för den juridiska enhets räkning som du representerar.

5. Registrering och verifiering

5.1. För att kunna använda våra tjänster måste du registrera dig, skapa ett konto hos Safello och identifieras och verifieras. Först då får kan du utföra en transaktion.

5.2. För att uppfylla de rättsliga kraven avseende förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi få viss kunskap om våra kunder. Av detta skäl har vi en laglig skyldighet att kontrollera och verifiera identiteten hos våra kunder. När det gäller företagskunder är vi även skyldiga att bedöma och kontrollera deras ägarstruktur. I vissa fall måste vi också få kunskap om medlens och andra tillgångars ursprung. Därför kan Safello komma att be om information avseende din identitet och bevis på denna, och vid behov kan vi begära in annan information för att fastställa proof of funds. När det gäller företagskunder är vi också skyldiga att be dig lämna företagets registreringsinformation och information om de personer som styr företaget.

5.3. Hos Safello ser vi till att göra ovanstående process så enkel och bekväm för dig som möjligt. För att registrera dig för att använda våra tjänster behöver du ett svenskt BankID. Med BankID kan du logga in, identifiera och verifiera dig själv på en och samma gång. Efter att din identitet verifierats kommer du, ifall du är en kund som är en fysisk person, att kunna utföra tillfälliga transaktioner, såvida inte Safello fastställer att vi behöver mer information från dig, vilket du kommer att meddelas om.

5.4. Som kund som är en fysisk person kommer du efter att ha utfört din femte transaktion att bli inbjuden att ingå en kundrelation med Safello. Du ombeds att fylla i ett frågeformulär där Safello kan få reda på mer om dina preferenser och samla in mer information om dig, så att vi kan efterleva våra skyldigheter avseende bekämpning av penningtvätt, och för att vi ska kunna fortsätta tillhandahålla våra tjänster till dig på ett smidigt sätt. Vi uppskattar ditt samarbete i processen.

5.5. Företagskunder måste ingå en kundrelation innan de initierar den första transaktionen. Detta gör att Safello kan samla all nödvändig information om företaget, vilket krävs enligt bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt. Ifall du är representant för en företagskund kommer vi att be dig att tillhandahålla vissa dokument och viss information, såsom registreringsbevis för företaget, bevis på att du har behörighet att representera företaget och annan relevant dokumentation.

5.6. I säkerhetssyfte och för att bekämpa penningtvätt kommer vi att be dig identifiera dig själv med hjälp av BankID före varje transaktion, oavsett om du är kund som är en fysisk person eller representant för en företagskund och oberoende av ifall du har en kundrelation med oss eller inte.

5.7. Safello följer tillämplig lagstiftning om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt denna lagstiftning måste Safello avslöja alla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism till de berörda polismyndigheterna. Safello har inte rätt att informera sin kund vid sådan misstanke.

5.8. Genom att godkänna dessa villkor anger du att all den information som du tillhandahåller till oss är sann och korrekt, och du samtycker till att snabbt uppdatera all information du tillhandahåller till Safello så att sådan information alltid är fullständig och korrekt. All falsk eller bedräglig information och/eller användning av de tjänster som tillhandahålls till dig är förbjuden.

5.9. Om det finns något rimligt tvivel om att information som du tillhandahållit är felaktig, osann, föråldrad eller ofullständig, eller eventuellt falsk eller bedräglig, kommer vi att skicka ett meddelande för att kräva korrigeringar, ta bort relevant information direkt eller, i vissa fall, säga upp våra tjänster till dig tillsammans med en uppsägning av rättsförhållandet mellan dig och Safello och avsluta ditt konto efter vårt gottfinnande i enlighet med avsnitt 11 i dessa villkor.

5.10 Du är ensam och fullt ut ansvarig för konsekvenserna av din användning av vår tjänst och eventuella förluster eller utgifter som uppstått under användningen av vår tjänst, särskilt men inte uteslutande för det fall du inte kan nås via den angivna kontaktinformationen.

5.11. Safello kan, baserat på våra interna policyer, vägra att öppna ett konto till dig eller vägra att ingå en kundrelation, oavsett om du är kund som är en fysisk person eller företagskund.

6. Kontoanvändning och kontosäkerhet

Vårt mål på Safello är att förse dig med ett säkert alternativ för att köpa och sälja kryptovalutor. För att uppnå detta har vi vissa regler för hur du kan använda ditt konto och hur du kan bidra till säkerheten för ditt eget konto.

6.1. Kontoanvändning

6.1.1. Konton kan endast användas av den person vars namn de är registrerade i. Safello förbehåller sig rätten att stänga av och frysa, spärra eller avsluta konton som används av andra personer än de personer vilkas namn de är registrerade i, eller konton som används av fler än en person.

6.1.2. Du måste omedelbart meddela oss på om du misstänker eller får kännedom om obehörig användning av ditt konto. Safello ansvarar inte för någon förlust eller skada som uppstår från användning av ditt konto av dig eller av någon tredje part (oavsett om du har godkänt detta eller inte).

6.1.3. Som representant för en företagskund, förstår och samtycker du till att ditt BankID kommer att vara anslutet till företagskundens konto för identifiering och verifiering, detta genom att godkänna dessa villkor för det företag du representerar. Därför kan inte det företagskundkonto som är anslutet till ditt BankID användas för dina individuella ändamål. Varje transaktion som du initierar när du är inloggad med ditt BankID görs på företagskundens vägnar.

6.2. Kontosäkerhet

6.2.1. Vi strävar efter att upprätthålla säkerheten för våra tjänster, därför har vi implementerat de standardskydd som används i branschen. Det finns dock risker som skapas av enskilda kundåtgärder. Du samtycker till att betrakta dina åtkomstuppgifter, dvs. ditt BankID, som konfidentiell information och att inte lämna ut sådan information till någon tredje part. Du samtycker också till att du ensam är ansvarig för att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda ditt eget konto och din personliga information.

6.2.2. Du ansvarar för alla aktiviteter på ditt konto och Safello ansvarar inte för några förluster eller konsekvenser på grund av behörig eller obehörig användning av ditt konto.

7. Användning av tjänsterna

7.1. Allmänt

7.1.1. Genom att godkänna dessa villkor och använda våra tjänster samtycker du till och garanterar att du kommer att använda våra tjänster på ett lagligt sätt och i god tro, och att du inte kommer att använda dem på något sätt som beskrivs i avsnitt 8 om begränsad användning.

7.1.2. Du kan köpa ett urval av olika kryptovalutor från Safello och du kan också välja att sälja dina kryptovalutor till Safello.

7.1.3. På grund av bestämmelserna om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism och våra interna policyer som vi antagit för att fullgöra våra skyldigheter, finns det gränser för mängden transaktioner som kan utföras med tjänsterna och hur stora sådana transaktioner kan vara. I detta avseende samtycker du till att följa de gränser som då och då sätts av Safello.

7.1.4. Safello kan ställa in olika transaktionsgränser för kunder baserat på objektiva kriterier som anges i Safellos policy. Safello använder tre nivåer för att skilja mellan kunder enligt detta avsnitt, och kunderna kan flytta mellan dessa nivåer ifall kriterierna för uppgradering är uppfyllda. Du kan hitta tillämpliga nivåer och transaktionsgränser genom att följa den här länken, och du kommer att få information om din nivå och dina transaktionsgränser varje gång du loggar in på ditt konto och initierar en transaktion.

7.1.5. Kunder på nivå 3 kommer att få en uppmaning om att godkänna att deras bankkontohistorik analyseras av Safello genom automatiserad finansiell analys, för att öka utgiftsgränsen som beskrivs i avsnitt 7.1.4 på deras konto. Processen är frivillig, ifall du inte vill samtycka kommer du att kunna fortsätta använda våra tjänster med dina tidigare transaktionsgränser.

7.2. Köp av kryptovalutor

7.2.1. Vi ger dig möjligheten att köpa kryptovalutor på vår onlineplattform. För att köpa kryptovalutor måste du ställa in och använda en plånbok, för vilken du kan välja vilken tredjepartsleverantör som helst. Safello erbjuder inte kryptovalutaplånböcker och vi ansvarar inte för den tredjepartsplånbok du väljer. Du kan behöva godkänna användarvillkor från tredje part för att använda plånboken.

7.2.2. Du får bara köpa och skicka kryptovalutor till din egen plånboksadress, som bara du själv har tillgång till och kontroll över. Du måste se till att du har full kontroll över din plånbok. Safello kan och kommer inte att kunna ge dig support genom att logga in på din kryptovalutaplånbok eller reversera den transaktion som skickats till den. I händelse av missbruk eller misstänkt missbruk av plånboken måste du omedelbart meddela Safello via e-post som skickas till .

7.2.3. Du kan köpa kryptovalutor med olika betalningsalternativ såsom Swish, Bankgirot, SEPA-betalning, Autogiro, Direktbetalning samt kreditkort. Vi kan när som helst välja att ta bort något av dessa alternativ eller lägga till ytterligare betalningsmetoder. De tillgängliga betalningsalternativen vid tidpunkten kommer alltid att presenteras för dig när du initierar en transaktion. Du måste använda samma BankID som är kopplat till ditt Safello-konto för att upprätthålla säkerheten för våra tjänster och säkerställa att det inte sker något missbruk av konto när du använder ditt BankID för att initiera transaktionen, via något tillgängligt betalningsalternativ.

7.3. Försäljning av kryptovalutor

7.3.1. Vi ger dig också möjligheten att sälja kryptovalutor för svenska kronor (SEK) med vår onlineplattform. För att göra det måste du ange ett bankkonto när du initierar transaktionen, till vilket vi kommer att överföra dina SEK efter att ha tagit emot kryptovalutan.

7.3.2. Valutaväxlingen genomförs i enlighet med den växelkurs som gäller vid tidpunkten då Safello mottog din kryptovaluta, efter två eller flera blockbekräftelser, beroende på blockkedjan. Detta gäller oavsett om växelkursen har gått upp eller ner under tidsperioden mellan det att du skickade kryptovalutan till Safello och banköverföringen av SEK från Safello till dig initierades. Detta gäller även om betalningen var försenad, oavsett om förseningen orsakats av kunden själv eller av Safello, oberoende av tidsperiodens längd.

7.3.3. Beroende på när på dagen du genomför operationen och på vilken bank du har ditt bankkonto, kommer vi att skicka dina SEK till dig inom 1-2 arbetsdagar efter de två bekräftelser som nämns i avsnitt 7.3.2.

7.3.4. Vi överför bara dina SEK till ditt eget bankkonto, som endast du har tillgång till och har kontroll över och för vilket endast du är ansvarig. Du kan också använda ett gemensamt bankkonto för att ta emot överföringen från Safello, i det fallet är det också ditt ansvar att endast du och de som är gemensamma ägare till kontot kan komma åt och ha kontroll över bankkontot, och Safello ansvarar inte för eventuella tvister mellan innehavarna av det gemensamma kontot.

7.4. Återbetalningar

7.4.1. Skickade kryptovalutor kan inte återbetalas ifall ordern har behandlats och registrerats på blockkedjan. Vanlig valuta kan endast återbetalas ifall ordern inte har behandlats. Återbetalningar kan endast överföras till kundens eget konto och vid tvivel kan Safello begära ett kontoutdrag från kundens bank. För återbetalningar som utförs på kundernas begäran tas det ut en liten avgift som anges i avsnittet nedan.

7.5. Avgifter

7.5.1. Avgifter för transaktioner debiteras enligt vad som visas på avgiftssidan på Safellos webbplats. Följ den här länken för att komma åt avgiftssidan.

8. Servicebegränsningar och begränsad användning

8.1. Safellos webbplats och Safellos tjänster vänder sig inte till personer som enligt gällande lagstiftning eller bestämmelser utifrån deras medborgarskap, bostad eller hemvist är förbjudna att ha tillgång till eller använda sådana webbplatser och tjänster.

8.2. Innan du använder Safellos tjänster accepterar du att följa begränsningarna i detta avsnitt och att använda våra tjänster endast enligt dessa regler. Personer som är förbjudna att ha åtkomst till informationen på denna webbplats, eller personer som är tveksamma om de har tillåtelse att komma åt eller använda Safellos tjänster eller inte, ombeds vänligen lämna Safellos webbplats.

8.3. Vi erbjuder inte våra tjänster till personer som är föremål för några sanktionslistor eller till de som kvalificerar sig som PEP, för att tillhandahålla efterlevnad av regler som är tillämpliga för Safello och våra interna policyer. Safello betjänar inte användare med dolda eller skyddade identiteter.

8.4. Kunder som har ändrat namn eller kön kommer att uppmanas att tillhandahålla dokumentation som bekräftar dessa ändringar. Kunder som vill betala via Safellos widget är skyldiga att använda det Swish-konto som är kopplat till deras BankID. Användning av olika Swish-konton med ett annat BankID är förbjuden.

8.5. Du som kund samtycker till att följa kraven i tillämpliga lagar, förordningar och alla Safellos riktlinjer.

8.6. Användning av Safellos tjänster för illegala eller olagliga ändamål är strängt förbjuden, inklusive men inte uteslutande:

i. penningtvätt, finansiering av terrorism, finansiering av massförstörelsevapen eller vapen av alla slag,

ii. finansiering av människohandel,

iii. finansiering av varor eller tjänster, kampanjer, erbjudanden eller marknadsföring som kan kränka immateriella rättigheter eller personers övriga rättigheter,

iv. finansiering av alla typer av droger,

v. finansiering av olagliga speltjänster eller tvätt av pengar som har sitt ursprung i dessa,

vi. finansiering av medier som är skadliga för minderåriga, bryter mot lagar och särskilt bestämmelser för skydd av minderåriga,

vii. finansiering av handel med skyddade djur eller skyddade växter,

viii. finansiering av lagliga eller olagliga inköp av varor, teknik, tjänster eller transaktioner,

ix. all annan användning som strider mot gällande lagar eller är olaglig.

8.7. Din användning av våra tjänster får inte kränka allmänintresset, allmän etik eller andras legitima intressen, inklusive men inte begränsat till att vidta åtgärder som kan störa, negativt påverka eller förbjuda andra kunder att använda tjänsterna.

8.8. Du får inte använda Safellos tjänster i syfte att utföra betalningar för teknik, produkter eller tjänster med hjälp av Safello.

8.9. Du får inte använda våra tjänster för marknadsmanipulation.

8.10. Användning av ”deep link”, ”page scrape”, ”robot”, ”spider” eller annan automatisk enhet, program, skript, algoritm eller metod, eller annan process för att komma åt, skaffa, kopiera eller övervaka någon del av Safellos egendom eller på något sätt reproducera eller kringgå tjänsternas funktion för att erhålla eller försöka erhålla material, dokument eller information på ett sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt genom tjänsterna är strängt förbjuden.

8.11. Att undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos Safellos tjänster eller nätverk som är anslutna till dem, eller att bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärderna på tjänsterna eller något nätverk som är anslutet till tjänsterna är strängt förbjudet. Anslutning till Safello Widget API är endast möjlig efter att ha fått ett skriftligt tillstånd från Safello, eventuella obehöriga anslutningar kommer att utlösa en anmälan till rättsväsendet.

8.12. Att vidta åtgärder som påför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på infrastrukturen i tjänsterna eller Safellos system eller nätverk, eller system eller nätverk som är anslutna till tjänsterna, eller användning av någon enhet, programvara eller rutin i syfte att störa tjänsterna funktion eller någon transaktion som utförs på tjänsterna eller med någon annan persons användning av tjänsterna är strängt förbjudet.

8.13. Du får inte utge dig för att vara en annan person, manipulera identifierare eller använda tjänsten via social manipulering för att dölja identiteten på eller ursprunget till något meddelande eller överföring som skickas till tjänsterna.

8.14. Konsekvenserna av användning av Safellos tjänster i strid med dessa villkor beskrivs i avsnitt 11.1–11.3.

8.15. Safello eller våra anställda har rätt att publicera, på vår webbplats eller andra plattformar, de påstådda överträdelserna och de åtgärder som har vidtagits, anonymiserade utan någon personlig information kopplad till uppgifterna, förutsatt att sådan publicering överensstämmer med alla tillämpliga regler och förordningar.

8.16. Safello förbehåller sig rätten att inte behandla transaktioner ifall de antingen är för små eller för stora, enligt beskrivningen i avsnitt 7.1.3.

9. Risker och varningar

9.1. Safello strävar efter att tillhandahålla en mycket pålitlig, säker, följsam och utmärkt service inom kryptoväxlingsbranschen, men vi erkänner och informerar också våra kunder om riskerna i samband med verksamhet med kryptovalutor.

9.2. Kunderna måste förstå och inhämta kunskap om de inneboende riskerna med kryptovalutor och hur man hanterar kryptovalutor.

i. Kryptovalutor och deras prissättning garanteras inte av någon organisation eller stat, och kryptovalutor får därför inte betraktas som en monetär tillgång. Kryptografiska värdeenheter är inte valutor i rättsligt avseende och accepteras endast i några få jurisdiktioner och endast av vissa marknadsaktörer som betalningsmedel, vilket är anledningen till att kunderna måste vara medvetna om den begränsade användningen och riskerna.

ii. Kunderna måste hela tiden vara medvetna om risken för stöld och sårbarhet på internet, och Safello uppmuntrar sina kunder att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder, följa instruktionerna noggrant och bygga upp korrekt kunskap kring dessa frågor. Att använda plattformen och Safellos tjänster medför också risker, men kunden måste reducera dessa risker genom att vidta försiktighetsåtgärder vid transaktioner med sina kryptovalutor, medel, plånböcker och Safello. Varje aktivitet som är ansluten till internet medför risker för cyberrelaterade brott mot ens tillgångar. Safello förvaltar inte kryptovalutor och skickar endast kryptovalutor direkt till den plånboksadress som tillhandahålls av kunden. För din egen säkerhets skull får du inte heller använda Safellos tjänster genom att använda tjänsteleverantörer från tredje part eller genom att acceptera support från någon tredje part. Du bör bara använda Safellos webbplats och widgeten för de ändamål som är tillåtna enligt dessa villkor, endast av din egen vilja och till din fördel, inte för att skicka pengar till andra parter. Genom att inte följa dessa användarvillkor kan du falla offer för bedrägerier från tredje part. För att förhindra att kända bedrägerimetoder uppstår igen listar vi dem i denna samling FAQ.

iii. Att köpa och sälja kryptovalutor är mycket spekulativt med hög risk för volatila förändringar av prissättningen och transaktionens tid för slutförande. Det finns alltid en risk för att transaktionen överges eller misslyckas, en risk som Safello syftar till att minimera genom att stödja sådana transaktioner genom sin tjänst. Safello tar inte på sig något ansvar för volatiliteten mellan placering och utförande av ordrar.

iv. Kunderna ska informera sig om de relevanta skattemässiga konsekvenser som är relaterade till köp, försäljning och transaktioner med kryptovalutor inom deras jurisdiktion. I Sverige kan du läsa avsnittet om kryptovalutor från Skatteverket) för mer information här.

v. Det finns regleringsrisker eftersom internet är världsomspännande och kryptovalutor är universellt globala men inte godkända i alla jurisdiktioner. Kunden ska informeras om lagstadgade och juridiska förändringar som kan påverka deras ägande och transaktionsförmåga avseende kryptovaluta.

vi. Kunderna måste vara medvetna om överföringsriskerna på internet. Det internetbaserade handelssystemet innefattar exempelvis fel på hårdvara, mjukvara och internetanslutningar. Genom att använda tjänsten bekräftar kunden att Safello inte är ansvarigt för kommunikationsfel, störningar, fel, snedvridningar eller förseningar som uppstått under användningen av tjänsten.

vii. Transaktioner med digital valuta är irreversibla och kan endast återbetalas av den mottagande parten, vilket är anledningen till att Safello bara låter dig växla sedlar till kryptovalutor och kryptovalutor till sedlar enbart till ditt bankkonto och plånbok.

10. Villkor och uppsägning av kunden

10.1. Detta avtal mellan dig och Safello ska gälla tills det sägs upp.

10.2. Du kan när som helst säga upp ditt rättsförhållande med oss, även om vi skulle tycka att det vore tråkigt ifall du lämnade oss. Du kan avsluta din relation till oss med omedelbar verkan genom skriftlig uppsägning till . Vi skulle uppskatta om du gav oss information om orsakerna till uppsägningen så att vi har möjlighet att bli bättre.

10.3. Du samtycker till att betala alla avgifter för utförda tjänster och utgifter som uppkommit innan dessa villkor sades upp.

10.4. Du förstår att ditt konto kommer att avslutas vid effektiv uppsägning av dessa villkor och att du inte kommer att kunna komma åt det längre fram.

10.5. Du förstår att uppsägning av ditt konto inte heller innebär att Safello raderar dina personuppgifter, eftersom vi är juridiskt skyldiga att lagra sådana uppgifter i de flesta fall. Se vår Integritetspolicy för mer information om hur vi hanterar dina uppgifter.

11. Överträdelse av villkor och uppsägning i förtid från Safellos sida

11.1. Vi kan välja att säga upp vårt rättsförhållande med dig omedelbart ifall du bryter mot dessa villkor, vårt policyramverk eller något ytterligare avtal som kan ha ingåtts mellan dig och Safello. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att avsluta ditt konto och säga upp din åtkomst eller användning av tjänsterna och Safello-webbplatsen utan föregående meddelande och efter vårt gottfinnande.

11.2. Vid väsentlig överträdelse av en kund förbehåller vi oss rätten att utreda överträdelser av dessa villkor och vidta alla relevanta åtgärder, inklusive men inte begränsat till att frysa eller spärra en transaktion, stänga av och frysa eller spärra ditt konto, rapportera misstänkt olaglig aktivitet till de brottsbekämpande myndigheterna i Sverige, eller till andra berörda myndigheter, tillsynsmyndigheter, som avslöjar all information som är nödvändig eller lämplig för sådana enheter rörande kundprofil, e-postadresser, kundens adresser och trafikinformation som dessa enheter skulle kräva vid sina förfaranden.

11.3. Om Safello fastställer att användningen av tjänsterna inte är i överensstämmelse med tillämpliga policyer och/eller dessa villkor, eller ifall användningen kan vara ett brott mot lagar eller förordningar i sådan persons hemlands jurisdiktion eller någon annan relaterad jurisdiktion, eller anses innebära för stor risk i fråga om bekämpning av penningtvätt eller annat riskperspektiv, kommer Safello inte att tillhandahålla sina tjänster till personen i fråga. Ifall Safello misstänker tidigare nämnda aktiviteter har Safello också rätt att

i. frysa och spärra transaktioner,

ii. stänga av och frysa konton,

iii. rapportera den misstänkta verksamheten till myndigheterna.

11.4. Kundens konto kan vidare avbrytas och frysas eller spärras på grund av begäran från myndigheter som har rätt att utfärda en sådan begäran.

11.5. Beslutet om att stänga av och frysa, spärra eller avsluta ett konto, frysa eller spärra en transaktion eller avsluta rättsförhållandet mellan dig och Safello enligt dessa villkor, särskilt avsnitt 11.1–11.3 görs av Safello efter eget gottfinnande, baserat på dessa villkor, våra tillämpliga externa och interna policyer och ska stå i proportion till hur allvarlig kundöverträdelsen är och de potentiella risker som är förknippade med en sådan överträdelse.

11.6. Avstängning och frysning eller spärr av ett kundkonto kan hävas ifall skälen till sådana åtgärder inte längre föreligger. Efter en sådan åtgärd får du full kontroll över ditt konto och kan initiera transaktioner igen, men Safello har rätt att stänga av och frysa eller spärra ditt konto igen, med förbehåll för dessa villkor.

11.7. Du bekräftar och samtycker till att Safello inte kommer att vara ansvarigt eller har någon skyldighet gentemot dig i någon händelse som återfinns i detta avsnitt, men vi förbinder oss att kommunicera med dig om skälen på snabbast möjliga sätt, såvida det inte är förbjudet enligt lag. Vi strävar specifikt efter att uppfylla våra skyldigheter i fråga om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism till högsta möjliga standard.

11.8. Vi upprätthåller fullständigt förvaltning av de medel som härrör från alla initierade men oavslutade transaktioner och kunddata/information som kan överlämnas till statliga myndigheter i händelse av avstängning av konto och frysning eller stängning som uppstår till följd av bedrägeriutredningar, utredningar av lagbrott eller brott mot dessa villkor. Det är de berörda myndigheterna som ska fastställa vad vi får göra med sådana medel.

11.9. Om det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar, i situationer där Safello förvaltar medel som härrör från initierade men oavslutade transaktioner, och kunden inte kan nås efter flera försök att kontakta kunden under en längre tidsperiod, kan Safello överföra dessa medel till ideella organisationer i Sverige, förutsatt att alla relevanta villkor i tillämpliga lagar och förordningar är uppfyllda.

12. Immateriella rättigheter

12.1. Safello behåller under alla omständigheter immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärken, handelsnamn osv.) för programvaran, webbplatsen och allt innehåll på den. Offentliggörande, reproduktion, överföring eller lagring av innehållet på webbplatsen som sådan eller en del av det är förbjudet, såvida inte Safello tidigare har gett sitt skriftliga tillstånd för sådana åtgärder.

12.2. Programvaran, webbplatsen och det publicerade innehållet ska endast användas för att använda tjänsterna och endast för eget bruk. För detta ändamål förser Safello kunden med en återkallelig, begränsad, royaltyfri, icke-exklusiv, icke-överförbar och icke-underlicensierbar licens för att få åtkomst till och använda programvaran, webbplatsen och innehållet på den.

12.3. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att respektera Safellos rättigheter och samtycker till att använda ovannämnda innehåll enligt gällande lagstiftning. Detta innehåll och källan ska citeras och anges i enlighet med gällande upphovsrättslagstiftning.

12.4. Varumärkena eller logotyperna som ingår på webbplatsen får inte reproduceras, publiceras eller distribueras eller användas på något sätt utan tidigare skriftligt medgivande från Safello. Tredje parts rättigheter relaterade till deras publikationer, varumärken och andra immateriella rättigheter ska också hanteras som Safellos ifall inte annat tillåts skriftligen av deras respektive ägare.

12.5. Tjänsterna, i förekommande fall, och de relaterade immateriella rättigheterna får inte modifieras, reproduceras, dekrypteras, dupliceras, kopieras, laddas ner, lagras, föras vidare, spridas, överföras, demonteras, sändas, publiceras, tas bort eller ändras utan Safellos tidigare skriftliga medgivande.

13. Skyldigheter och ansvar

Du som kund måste förstå följande begränsningar för våra skyldigheter i vissa situationer. Hos Safello ligger vårt fokus alltid på våra kunder, men eftersom vi inte kan förutse resultatet av alla möjliga åtgärder måste du förstå vad vi kan och inte kan ta ansvar för.

13.1. Ansvarsfriskrivning

13.1.1. Safellos tjänster och Safellos webbplats tillhandahålls i befintligt skick och din användning av tjänsterna och webbplatsen är endast ditt ansvar. Vi strävar efter att tillhandahålla det bästa tillgängliga sättet att skydda våra tjänster och att säkerställa all information och alla medel som tillhör dig som vår kund. Vi ger dock ingen garanti för tillgängligheten eller riktigheten på Safellos webbplats eller dess innehåll.

13.1.2. Vi fortsätter att förbättra och uppgradera vår webbplats och våra tjänster, vilket kan leda till enstaka serveravbrott. Vi kan utföra underhåll eller ändringar av tjänsten när helst vi anser det vara lämpligt, men vi strävar efter att schemalägga underhåll till när våra servrar är mindre upptagna. Detta kan fortfarande resultera i perioder då tjänsten tillfälligt inte är tillgänglig. Vi kommer, i den mån det är möjligt, att meddela sådana avbrott i förväg. Vi är dock inte skyldiga att göra detta och vi ansvarar inte för skador eller förluster till följd av serveravbrott.

13.1.3. Skulle våra tjänster vara inaktiverade kommer Safello, så snart det är möjligt, att meddela kunden via alla tillgängliga kommunikationsmedel om åtgärder som har vidtagits och det beräknade datum då tjänsterna förväntas återinföras.

13.1.4. Om våra tjänster är inaktiverade under en längre tid än sju (7) arbetsdagar kommer vi att konsultera våra kunder om uttag av medel från obehandlade transaktioner.

13.2. Begränsning av skyldigheter och ansvar

13.2.1. Safello och Safellos tredjepartsleverantörer har inget ansvar för innehåll som presenteras på Safellos webbplats som direkt eller indirekt skadar eller skapar en förlust för vår kund eller annan person som påverkas. Safello tar specifikt inte på sig något ansvar för direkta eller indirekta skador, förlust av vinst eller inkomst eller annan skada gentemot kunden eller en tredje part som kan uppstå på grund av inkonsekvent, falsk eller obefintlig information som presenteras på webbplatsen. Detta gäller även eventuella avbrott, förseningar eller skadade data som kan inträffa för Safello eller dess tredjepartstjänsteleverantörer av tekniska skäl.

13.2.2. Safello tar inget ansvar för information som getts till Safello av en tredjepartsförsäljare eller dennes produkter som presenteras hos Safello. Safello tar inte heller på sig något ansvar för hur information presenteras av en tredjepartsförsäljare. Alla fel eller förseningar ligger utanför Safellos ansvar. Varken Safello eller webbtjänstleverantören ansvarar för hur du väljer att använda den information som presenteras på webbplatsen. Du är ensamt och fullt ut ansvarig för konsekvenserna av din åtkomst till och användning av vår tjänst och eventuella förluster eller utgifter som uppstått under användningen av vår tjänst.

13.2.3. Safello påminner dig om att hantering av kryptovalutor innebär stora risker, se avsnitt 9 om risker och varningar. All handel som kunden kan bedriva med de produkter som köpts från Safello ligger utanför vårt ansvar. Vi tar inte heller något ansvar för hur informationen som presenteras på någon Safello-webbplats tolkas.

13.2.4. Safello ansvarar inte för någon förlust som du kan orsakas till följd av tekniska fel, fel, säkerhetsbrott, skadade plånboksfiler, glömda lösenord, felaktiga transaktioner eller felskrivna plånboksadresser för kryptovaluta eller av någon annan anledning, inklusive men inte begränsat till skador som uppstått som ett resultat av virus, maskar, makron eller hackningsaktiviteter.

13.2.5. Meddela omedelbart Safello ifall du misstänker ett säkerhetsbrott som orsakats av dig eller någon annan. Ifall du får kännedom om eller lägger märke till misstänkt aktivitet, vänligen kontakta oss via e-post:

13.2.6. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag är vi inte ansvariga gentemot någon kund eller någon tredje part för några direkta skador, indirekta skador eller andra skador av något slag, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, förlust av inkomst, förlust av intäkter, avbrott i affärsverksamheten eller goodwillförluster till följd av eller i samband med dessa villkor eller användning eller oförmåga att använda eller få åtkomst till tjänsterna. Vi är inte ansvariga gentemot dig för eventuella fordringar från tredje part mot dig.

13.2.7. Du samtycker till att Safello inte ska hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för förluster som lidits på grund av någon modifiering eller ändring av dessa användarvillkor.

14. Ersättning

14.1. Du samtycker till att skydda, försvara, ersätta och hålla Safello, våra styrelseledamöter, chefer, anställda, agenter och tredjepartsleverantörer skadeslösa från och mot alla fordringar, krav, kostnader, utgifter, förluster, skulder och skador av alla slag (inklusive, utan begränsning, skäliga advokatarvoden) som åläggs Safello eller Safello ådrar sig direkt eller indirekt till följd av

i. din användning av och åtkomst till Safellos webbplats eller våra tjänster,

ii. ditt brott mot någon bestämmelse i dessa villkor eller andra relevanta policyer,

iii. ditt brott mot tredje parts rättigheter, inklusive utan begränsning immaterialrätt eller annan äganderätt.

15. Tredjepartslänkar

15.1. Där Safello tillhandahåller textlänkar till tredjepartswebbplatser är sådana länkar inte ett godkännande från Safellos sida av de produkter eller tjänster som tillhandahålls på eller via sådana webbplatser. Användningen av sådana länkar sker helt och hållet på kundens egen risk och Safello tar inte på sig något ansvar eller några förpliktelser avseende innehåll, användning eller tillgänglighet på sådana webbplatser. Safello har inte verifierat sanningshalten, riktigheten, rimligheten, tillförlitligheten, relevansen eller fullständigheten i något innehåll på sådana webbplatser.

16. Ändring av dessa villkor

16.1. Safello förbehåller sig rätten att revidera, ändra, uppdatera, komplettera sina villkor, policyer, innehåll, information, kampanjer, avslöjanden, ansvarsfriskrivningar och funktioner när som helst och utan föregående meddelande efter Safellos eget gottfinnande. Kunderna ska helst meddelas två veckor i förväg om förändringar görs av dessa villkor.

16.2. För vidare användning av tjänsten efter en ändring ska du godkänna de nya användarvillkoren, annars kommer tjänsten inte att vara tillgänglig. Du har rätt att välja bort de nya villkoren, genom att säga upp kundrelationen med Safello och stänga ditt konto till det datum då dessa ändringar träder i kraft. De ändrade servicevillkoren ska gälla för ytterligare transaktioner efter att de har trätt i kraft.

17. Cookies (Kakor)

17.1. Safellos webbplats använder cookies. För bästa användarupplevelse ska dessa godkännas av kunderna. Du har dock rätt att ändra cookie-inställningarna i din webbläsare och spärra cookies. Du måste vara medveten om att avaktivering av cookies kan ha en negativ effekt på webbplatsens funktioner och att tjänsten kanske inte fungerar som avsett.

17.2. Du kan hitta mer information om användning av och funktioner för cookies i Safellos Integritetspolicy.

18. Dataskydd

18.1. Safello ska följa sin integritetspolicy, publicerad på dess webbplats relaterad till datasekretess och dataskydd. Du kan läsa mer på https://safello.com/sv/legal/gdpr/ om Safellos efterlevnad av GDPR och hur du kan utöva dina relaterade rättigheter.

19. Ingen finansiell eller juridisk rådgivning

19.1. Safello är inte din mäklare, mellanhand, agent eller rådgivare och vi har ingen förtroenderelation eller skyldighet gentemot dig i samband med några transaktioner eller andra beslut eller aktiviteter som du utför med våra tjänster. Vi erbjuder inte råd men delar gärna med oss av information. Ingen kommunikation eller information som Safello tillhandahåller till dig ska uppfattas som investeringsrådgivning, finansiell rådgivning, handelsrådgivning eller någon annan typ av rådgivning.

19.2. Vi kommer inte att ansvara för de beslut du fattar om att köpa, sälja eller inneha kryptovalutor baserat på den information som tillhandahålls av Safello. Innan du fattar beslut om att köpa, sälja eller inneha några kryptovalutor, vänligen kontakta din juridiska eller skattemässiga expert gällande din specifika situation.

20. Efterlevnad och beskattning

20.1. Det är ditt ansvar att följa lagarna avseende laglig användning av Safello. När du använder våra tjänster bekräftar du och förklarar att dina finansieringskällor är legitima och att de inte härrör från olaglig verksamhet. Vi meddelar dig härmed att vi är inriktade på samarbete med brottsbekämpande myndigheter över hela världen och kommer inte att tveka att stänga av och frysa, spärra eller avsluta kundernas konto och medel som flaggas eller utreds av rättsliga mandat.

20.2. Det är också ditt ansvar att betala alla dina skatter. Avgifter som kan härröra från användningen av våra tjänster ska betalas enligt gällande regler.

20.3. Vi är inte ansvariga för något brott som begås av någon kund på grund av kundens skyldighet att beräkna och betala skatter och avgifter.

21. Styrande lag och tvistlösning

21.1. Svensk lagstiftning är tillämplig på dessa villkor och på Safellos webbplats och tjänster. Du accepterar att alla tvister främst ska lösas på ett fredligt sätt. Kunder ska kontakta Safello på innan de inleder rättsliga förfaranden. För eventuella tvister, krav eller kontroverser som uppstår till följd av kundrelationer och transaktioner, ska domstolarna i Sverige ha exklusiv behörighet, såvida inte annat uttryckligen anges i tillämpliga lagar och förordningar av bindande karaktär.

21.2. Om du är en kund som är en fysisk person som använder våra tjänster i din egenskap av konsument kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden för vägledning eller läsa mer om svenskt konsumentskydd på https://hallakonsument.se.

22. Övrigt

Ogiltighet. Ifall en behörig domstol anser att något villkor eller någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltiga, kommer andra bestämmelser i dessa villkor inte att påverkas av detta, och giltigheten och verkställbarheten hos någon kvarvarande del, villkor eller bestämmelse fortsätter gälla.

Hela avtalet. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Safello. Annan regelbunden praxis eller metoder för att handla mellan parterna kommer inte att användas för att modifiera, tolka, komplettera eller ändra dessa villkor.

Avsägelse. Safellos underlåtenhet eller försening med att utöva någon rättighet, behörighet eller privilegium enligt dessa villkor ska inte tolkas som avsägelse.

Språk. Dessa villkor samt information om tjänsterna tillhandahålls på svenska. All annan kommunikation mellan Safello och kunderna ska ske på engelska eller på svenska.

Force majeure. Safello ansvarar inte för någon form av skada du kan uppleva från händelser som ligger utanför Safellos kontroll. Dessa händelser inkluderar men är inte begränsade till explosion, brand, översvämning eller andra olyckor, epidemier, pandemier, sabotage, krigsföring, strejk eller annan arbetsrelaterad konflikt, ändringar av lagar eller förordningar eller andra beslut som fattats av tillsynsmyndigheter. Villkoren avseende strejk eller annan arbetsrelaterad konflikt gäller också i fall där Safello vidtar åtgärder för eller är ett mål för en sådan konflikt. Förutom vad som normalt kan förstås som händelser utanför Safellos kontroll, en händelse som anses vara dyr eller besvärlig för Safello jämfört med normal drift, ska inte göra Safello skyldigt att kompensera för skador som du kan uppleva ifall Safello har utövat försiktighet.

Uppdrag. Avtal mellan Safello och kunden är enbart till förmån för parterna och får inte överföras till någon annan part. Kunder kan inte tilldela eller överföra några rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Rubriker. Rubrikerna på avsnitten är endast till för att underlätta förståelsen och får inte användas för att begränsa eller tolka sådana avsnitt.

Kontaktinformation. För ytterligare frågor ska kunden kontakta Safellos kundtjänstteam på .