Användarvillkor

Välkommen till Safello!

Tack för att du använder våra Tjänster som tillhandahålls dig av Safello AB (organisationsnummer 556954-4165) ("Safello" eller “vi”).

Dessa användarvillkor (“Villkoren”) träder i kraft den 25 maj 2023 och gäller tills de upphävs.

Genom att använda våra Tjänster godkänner du dessa Villkor. Läs dem noggrant!

1. Allmänt

1.1. Dessa Villkor gäller alla Kunder som använder våra Tjänster via Safellos hemsida eller något annat åtkomstsätt. Villkoren reglerar din åtkomst till och användning av Tjänsterna, hemsidan och gäller alla transaktioner och affärsförbindelser mellan dig och oss, Safello.

1.2. Genom att klicka på den relevanta kryssrutan under Registreringsprocessen eller när du genomför en Transaktion via Safello samtycker du till att:

i. vara bunden av dessa Villkor och endast använda våra Tjänster på ett lagligt sätt och med gott uppsåt i enlighet med dessa Villkor, och

ii. vara bunden av Safellos AML Policy och Personuppgiftspolicy genom uttryckliga godkännanden på hemsidan.

1.3. Safello förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor efter eget gottfinnande. Om du fortsätter att använda Tjänsterna efter en ändring av dessa Villkor godkänner du de uppdaterade Villkoren.

1.4. Såvida någonting annat inte uttryckligen har överenskommits skriftligen accepterar Safello inga andra villkor än de som stadgas i dessa Villkor i förhållande till någon Kund eller Kundrelation.

1.5. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker du till att ta emot elektronisk kommunikation från Safello. Sådan kommunikation kan innehålla information om ditt Konto, Transaktionsinformation, meddelanden och annan information som är relevant för vårt tillhandahållande av Tjänsterna.

1.6. När du registrerar dig för att använda våra Tjänster kan vi komma att be dig förse oss med mer information om dig själv och vi kommer att begära dokumentation från dig i enlighet med vårt AML-ramverk. Vi uppskattar din förståelse för processen. Safello är verksamt som finansiellt institut i Sverige och vi måste noggrant följa tillämplig lag, särskilt framträdande är de som rör bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

1.7. Vi kan komma att tillämpa olika krav för våra Privatkunder och våra Företagskunder, särskilt i fråga om vilken dokumentation som krävs för att ingå en Kundrelation och utföra Tillfälliga Transaktioner.

2. Definitioner

Utöver de termer som definieras på annat håll i dessa Villkor, ska definitionerna nedan gälla för dessa Villkor:

Annullering (av Konto): En åtgärd som kan utföras av Safello, vars resultat är att en Kund inte längre kan logga in på sitt Konto och initiera Transaktioner genom att använda sitt Konto. Denna åtgärd är slutgiltig och kan inte hävas. Ett Konto kan annulleras enligt tillämplig lag, dessa Villkor och vårt AML-ramverk.

Familjemedlem till PEP: Make/maka eller en person som anses vara likvärdig med en make/maka till en PEP, barnen och deras makar, eller personer som anses vara likvärdiga med en make/maka till en PEP, och föräldrarna till en PEP.

Frysning (av Transaktion): En åtgärd som kan genomföras av Safello, vars resultat är att en Transaktion som initieras av en Kund inte utförs, men kryptovalutorna eller SEK (såsom tillämpligt) förblir i Safellos förvar tills orsaken till att Transaktionens frysts upphör och frysningen hävs. En Transaktion kan frysas enligt tillämplig lag, dessa Villkor och vårt AML-ramverk.

Företagskund: Safellos kunder som är juridiska personer.

Insättningstransaktion: En transaktion initierad av Kunden, där Kunden begär att en summa kryptovalutor som Kunden specificerar ska överföras för deponering i Safello Customer Wallet från en extern kryptovalutaplånbok.

Kanal: De kanaler genom vilka du kan använda Safellos Tjänster: Mobilappen, Webbappen, Safello Widget och alla övriga kanaler som från tid till annan tillhandahålls av Safello för detta ändamål.

Konto: Ett konto hos Safello, skapat av Kunden för att använda våra Tjänster, vilket innehåller information om Kunden och relaterade Transaktionsdata, och genom vilket Kunden kan initiera Transaktioner.

Kund: Företagskunder och Privatkunder tillsammans.

Kundrelation: En pågående affärsförbindelse mellan en Kund och Safello, vars syfte är att Kunden ska använda Safellos Tjänster under en viss tidsperiod.

Känd medarbetare till en PEP: Fysiska personer som man vet har gemensamt verkligt ägande av juridiska personer eller juridiska konstruktioner, eller andra nära affärsförbindelser, med en PEP och fysiska personer som har enskilt verkligt ägande av en juridisk person eller juridisk konstruktion som är känd för att ha inrättats till de facto förmån för en PEP.

Köptransaktion: En Transaktion initierad av Kunden i syfte att köpa kryptovalutor från Safello mot betalning i SEK.

Mobilapp: En mobilapplikation som utvecklats för Android och iOS genom vilken du kan nå Safellos Tjänster och ditt Konto.

Nivå: Kundens rang inom Safellos system baserat på hans/hennes Transaktioner och vissa övriga kriterier. Nivån bestämmer i första hand de Transaktionslimiter Kunden omfattas av vid användning av Safellos Tjänster.

Partneragent: Safellos affärspartners som tillhandahåller åtkomst till Safellos Tjänster med hjälp av Safello Widget på sina plattformar.

Person i politiskt utsatt ställning (PEP): En fysisk person som är eller har blivit anförtrodd framstående offentliga funktioner, vilka funktioner definieras vidare i Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Privatkunder: Safellos kunder som är fysiska personer.

Proof of funds: Ett brev eller dokumentation, vanligtvis utfärdat av en bank eller depåförvarare, som bevisar att en Kund har tillräckliga medel (pengar) från en legitim källa för att utföra en Transaktion.

Registreringsprocess: Processen för registrering och verifiering, såsom beskrivs i Avsnitt 5 i dessa Villkor.

Representant: En fysisk person med behörighet och befogenhet att företräda en juridisk person, dvs. Företagskunden.

Safello Business: Samlingsnamnet för de Tjänster våra Företagskunder erbjuds.

Safello Customer Wallet: Safellos digitala infrastruktur för Safello Wallet där respektive Kunds kryptovalutor förvaras i Safellos så kallade “warm wallet” (“Safello Vault”), förutom då det krävs för att praktiskt kunna genomföra överföringar av kryptovalutor åt Kunden, varvid Kundens kryptovalutor tillfälligt hanteras i Safellos så kallade “hot wallet” (“Safello Hot Wallet”).

Safello Widget: En widgetprogramvara som används på en sida av en hemsida eller en applikation för att ge användaren föränderlig information av en viss typ i ett litet område på datorskärmen. Safellos Partneragenter kan placera widgeten som skapats av Safello på sina plattformar där Kunderna kan nå den.

Spärrning (av Konto): En åtgärd som kan utföras av Safello, vars resultat är att en Kund inte längre kan logga in på sitt Konto och initiera Transaktioner genom att använda sitt Konto innan åtgärden hävs. Ett Konto kan spärras i enlighet med tillämplig lag, dessa Villkor och vårt AML-ramverk.

Spärrning (av Transaktion): En åtgärd som kan utföras av Safello, vars resultat är att en Transaktion som initierats av en Kund stoppas vid tidpunkten för initieringen, innan kryptovalutorna eller SEK (såsom tillämpligt) överförs till Safello. En Transaktion kan spärras i enlighet med tillämplig lag, dessa Villkor och vårt AML-ramverk.

Säljtransaktion: En Transaktion initierad av Kunden i syfte att sälja kryptovalutor till Safello mot betalning i SEK.

Tillfällig Transaktion: Transaktioner som utförs av Kunder som inte har någon Kundrelation med Safello.

Tjänst(er): Betyder Safello Exchange, Safello Wallet, Safello Subscription, Safello Premium och Safello Business tillsammans, samt alla övriga tjänster som från tid till annan tillhandahålls av Safello.

Transaktion: En Säljtransaktion, Köptransaktion, Insättningstransaktion eller Uttagstransaktion.

Uttagstransaktion: En Transaktion initierad av Kunden för att överföra en specificerad summa kryptovalutor från Safello Customer Wallet till en extern kryptovalutaplånbok.

Växlingstransaktion: Säljtransaktioner och Köptransaktioner tillsammans.

Webbapp: En webbapplikation som utvecklats av Safello genom vilken du kan nå Safellos Tjänster och ditt Konto.

3. Safellos Tjänster

3.1. Allmänt

3.1.1. Du kan nå våra Tjänster direkt via vår hemsida, https://safello.com/, vår Webbapp, din smartphone via vår Mobilapp, eller genom att använda Safello Widget på vår hemsida eller någon av våra Partneragenters hemsidor eller applikationer. Oavsett vilket åtkomstsätt du väljer kommer Tjänsterna att tillhandahållas av Safello och omfattas av dessa Villkor. Våra Partneragenter tillhandahåller endast gränssnittet för att koppla ihop dig med Safello, vilket innebär att de själva inte tillhandahåller Tjänsterna. Genom att använda Safello Widget skapar du följaktligen ett Konto hos Safello och ingår ett avtal med oss. För närvarande är dock tjänsten Safello Wallet inte tillgänglig via Safello Widget.

3.1.2. Varje gång du utför en Växlingstransaktion hos Safello finns vi på andra sidan Transaktionen, vilket innebär att vi utför din order, och du får din SEK-betalning eller kryptovalutor från Safello. Växlingstransaktioner får inte användas som betalningsmedel för varor eller tjänster eller för överföring av medel till tredje part.

3.1.3. Du hittar de kryptovalutor som vi stöder från tid till annan i förhållande till våra Tjänster på denna länk (”Understödda Kryptovalutor”). Vi väljer ut vilka kryptovalutor som ska kvalificeras som Understödda Kryptovalutor mycket noggrant, baserat på olika kriterier såsom teknisk kompatibilitet och börsvärde. Vi kan, efter eget gottfinnande, besluta att stödja ytterligare kryptovalutor eller upphöra att stödja tidigare understödda kryptovalutor. Kunderna ska vara medvetna om att vi kan stödja olika kryptovalutor i förhållande till olika Tjänster samt i förhållande till olika funktioner i Tjänsterna.

3.1.4. Om vi upphör att stödja en kryptovaluta kommer vi att tillhandahålla dig en underrättelse om detta via vår hemsida samt via ditt Konto där du uppmanas att genom Uttagstransaktioner eller Säljtransaktioner tömma din Safello Customer Wallet på sådana kryptovalutor som vi har meddelat att vi inte längre kommer att stödja. I underrättelsen kommer vi att specificera vilken dag vi upphör att stödja den relevanta kryptovalutan, den dagen får infalla tidigast tio (10) bankdagar efter dagen för underrättelsen (såvida inte en kortare period krävs för att efterfölja tillämplig lag eller order från behörig myndighet). För det fall Kund inte efterkommer uppmaningen, förbehåller sig Safello rätten att, enligt Safellos gottfinnande, antingen växla Kundens kryptovalutor som inte längre stöds mot Understödda Kryptovalutor, eller växla dem mot SEK med betalning till Kundens bankkonto. I båda fallen kommer Safello att med rimliga ansträngningar försöka tillämpa den bästa tillgängliga växelkursen som finns tillgänglig för Safello i den ordinarie verksamheten.

3.1.5. Den enda fiatvalutan (dvs. traditionell valuta som utges av en institution, oftast en stat) som för närvarande stöds av Safello är svenska kronor (”SEK”). Ytterligare fiatvalutor kan komma att stödjas i framtiden, varvid det som stadgas i dessa Villkor avseende SEK ska gälla på motsvarande sätt för nya fiatvalutor som stöds.

3.1.6. Nedan följer en beskrivning av de Tjänster som för närvarande tillhandahålls av Safello. De närmare villkoren för Tjänsterna beskrivs senare i dessa Villkor.

3.2. Safello Exchange

3.2.1. Safello tillhandahåller en onlinemäklarplattform där du som Kund kan köpa och sälja kryptovalutor, antingen genom en Köptransaktion där du köper kryptovalutor från Safello mot betalning i SEK eller genom en Säljtransaktion där du säljer kryptovalutor till Safello mot betalning i SEK (”Safello Exchange”).

3.2.2. Kryptovalutor som köpts från Safello kan endast skickas till din egen kryptovalutaplånbok, vilken som standard kommer att vara din Safello Customer Wallet såvida du inte använder en Kanal som inte stöder Safello Wallet. För närvarande kan du välja att istället ta emot dina kryptovalutor till en extern kryptovalutaplånbok.

3.3. Safello Wallet

3.3.1. Safellos plånbokstjänst erbjuder dig en kryptovalutaplånbok där Safello tillhandahåller en förvaringstjänst (”Safello Wallet”), vilket gör att du säkert kan lagra, skicka och ta emot kryptovalutor som är Understödda Kryptovalutor. Genom Uttagstransaktioner kan du överföra kryptovalutor från din Safello Customer Wallet till en extern kryptovalutaplånbok och genom Insättningstransaktioner kan du skicka kryptovalutor från en extern kryptovalutaplånbok till din Safello Customer Wallet genom att ge instruktioner i Webbappen eller Mobilappen.

3.3.2. De kryptovalutor som finns i din Safello Customer Wallet är tillgångar som förvaras av Safello på uppdrag av dig. Detta innebär att äganderätten till kryptovalutorna i din Safello Customer Wallet alltid ska förbli hos dig.

3.4. Safello Subscription

3.4.1. Safello Subscription är en speciell Safello-Tjänst som erbjuds Kunder som har en Kundrelation med Safello genom vilken du kan upprätta en sparplan genom löpande Köptransaktioner istället för flera enstaka Köptransaktioner (“Safello Subscription”).

3.4.2. De Löpande Köptransaktionerna, kommer att utföras i enlighet med dina specifikationer avseende belopp, destination (dvs. din Safello Customer Wallet eller din externa kryptovalutaplånbok), frekvens samt vilka datum de löpande Köptransaktionerna ska utföras.

3.5. Safello Premium

Safello Premium är Safellos exklusiva erbjudande med skräddarsydda förmåner såsom lägre avgifter och omfattande personlig support till våra Kunder som är uppfyller kraven för och prenumererar på Safello Premium. Vi har ett tränat och erfaret supportteam dedikerat till våra Safello Premium-kunder.

4. Behörighet

4.1. Genom att registrera dig och använda Safellos Tjänster intygar du att du:

i. är minst 18 år gammal,

ii. är en fysisk person, eller en Representant för en juridisk person med rättskapacitet samt behörighet och befogenhet att ingå dessa Villkor (representanter för Privatkunder accepteras inte),

iii. inte tidigare har stängts av från eller förbjudits att använda Safellos Tjänster,

iv. inte är en Person i politiskt utsatt ställning (PEP), Familjemedlem till en PEP eller Känd medarbetare till en PEP,

v. inte är föremål för någon sanktionslista, och

vi. inte redan har ett befintligt Konto.

4.2. Genom att godkänna dessa Villkor som Representant för en juridisk person intygar du dessutom att:

i. en sådan juridisk person är vederbörligen registrerad och existerar enligt svensk lag, och

ii. att du har behörighet och befogenhet att ingå en Kundrelation och genomföra Transaktioner åt den juridiska personen som du representerar.

4.3. För att bli en Safello Premium-kund tillämpar vi vissa ytterligare kriterier, du kan se om du uppfyller kriterierna för att bli en Safello Premium-kund genom att följa den här länken.

5. Registrering och verifiering

5.1. För att kunna använda våra Tjänster måste du registrera dig, skapa ett Konto och identifieras och verifieras enligt vad som beskrivs nedan.

5.2. För att uppfylla de legala kraven avseende motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi uppnå viss kännedom om våra Kunder. Av detta skäl har vi en legal skyldighet att kontrollera och verifiera våra Kunders identitet. När det gäller Företagskunder är vi även skyldiga att bedöma och kontrollera deras ägarstruktur. I vissa fall måste vi också få kännedom om medlens och andra tillgångars ursprung. Därför kan Safello komma att be om information avseende din identitet och bevis för att styrka denna, och vid behov kan vi komma att begära in annan information för att fastställa medlens ursprung (Proof of Funds). När det gäller Företagskunder är vi också skyldiga att be dig tillhandahålla den juridiska personens registreringsinformation och information om de personer som kontrollerar den juridiska personen.

5.3. På Safello ser vi till att göra registrerings- och verifikationsprocessen så enkel och smidig som möjligt för dig. För att registrera dig för att använda våra Tjänster behöver du ett svenskt BankID. Med BankID kan du logga in, identifiera och verifiera dig på en och samma gång. Efter att din identitet verifierats kommer du, om du är Privatkund, att kunna utföra Tillfälliga Transaktioner och komma åt din Safello Customer Wallet, såvida inte Safello bedömer att vi behöver mer information från dig. I så fall meddelar vi dig det.

5.4. Som Privatkund erbjuds du att ingå en Kundrelation med Safello antingen efter att du utfört din femte Växlingstransaktion eller Insättningstransaktion, eller innan du utför din första Uttagstransaktion. När du ingår ett Kundrelation ombeds du fylla i ett frågeformulär där Safello kan få reda på mer om dina preferenser och samla in mer information om dig för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter avseende motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism och för att kunna fortsätta tillhandahålla våra Tjänster till dig på ett smidigt sätt. Vi uppskattar ditt samarbete i processen.

5.5. Företagskunder måste alltid ingå en Kundrelation innan de initierar den första Transaktionen eller innan de skaffar en Safello Customer Wallet. Detta gör att Safello kan samla nödvändig information om den potentiella Företagskunden, vilket krävs enligt bestämmelserna om motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Om du är Representant för en Företagskund kommer vi att be dig att tillhandahålla vissa dokument och viss information, såsom registreringsbevis för den juridiska person du representerar, bevis på att du har behörighet och befogenhet att representera denna juridiska person och övrig relevant dokumentation.

5.6. I säkerhetssyfte och för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism kommer vi att be dig identifiera dig med hjälp av BankID före varje Transaktion, oavsett om du är Privatkund eller Representant för en Företagskund och oavsett om du har en Kundrelation med oss eller inte.

5.7. Enligt tillämplig lag om motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism måste Safello delge varje misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism till de berörda polismyndigheterna. Safello har inte tillåtelse att informera en Kund som är föremål för sådana misstankar.

5.8. Genom att godkänna dessa Villkor intygar du att all information som du tillhandahåller oss är fullständig, sann och korrekt, och du samtycker till att skyndsamt uppdatera all information du tillhandahåller Safello så att sådan information alltid är fullständig och korrekt.

5.9. Om det råder rimligt tvivel om att information som du tillhandahållit är felaktig, osann, utdaterad eller ofullständig, eller till och med falsk eller bedräglig, kommer vi att underrätta dig därom för att kräva rättelse, ta bort relevant information, eller i vissa fall, säga upp våra Tjänster till dig, inklusive Annullera ditt Konto efter vårt gottfinnande, i enlighet med Avsnitt 11 i dessa Villkor.

5.10. Safello kan, baserat på vårt AML-ramverk, förvägra dig att öppna ett Konto eller förvägra dig att ingå en Kundrelation, oavsett om du är Privatkund eller Företagskund.

6. Kontoanvändning och Kontosäkerhet

6.1. På Safello strävar vi efter att förse dig med en säker tjänst för att köpa, sälja och lagra kryptovalutor hos oss. För att uppnå detta har vi infört skyddsåtgärder enligt branschnorm samt upprättat vissa regler för hur du får använda ditt Konto och hur du kan bidra till säkerheten för ditt eget Konto, i syfte att minska de risker som är kopplade till Kundbeteende.

6.2. Ett Konto får endast användas av den Kund i vars namn det är registrerat. Safello förbehåller sig rätten att Spärra eller Annullera Konton som används av andra personer än den Kund i vars namn Kontot är registrerat, eller Konton som används av fler än en person.

6.3. Du måste omedelbart meddela oss på om du misstänker eller får kännedom om någon obehörig användning av ditt Konto. Om du misstänker eller får kännedom om en säkerhetsöverträdelse som orsakats av dig eller någon annan ska du omedelbart meddela oss på .

6.4. Genom att acceptera dessa Villkor i egenskap av Representant för en Företagskund samtycker du till att ditt BankID kommer att vara anslutet till Företagskundens Konto för identifiering och verifiering när du loggar in på Safello Business. En Representant för en Företagskund kan dock också använda hans/hennes BankID för identifiering och verifiering av ett privat Konto som innehas av honom/henne.

6.5. Som Kund samtycker du till att behandla dina inloggningsuppgifter, dvs. ditt BankID, som konfidentiell information och att inte lämna ut sådan information till någon tredje part för att undvika obehörig användning av ditt Konto. Du samtycker också till att du ensam är ansvarig för att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda ditt Konto och din personliga information. Du ansvarar för all användning av ditt Konto och Safello ansvarar inte för några förluster eller andra konsekvenser till följd av behörig eller obehörig användning av ditt Konto.

7. Användning av Tjänsterna

7.1. Lägsta transaktionsbelopp

7.1.1. Det lägsta beloppet för en Växlingstransaktion är 200 kr, eller en mängd kryptovaluta motsvarande 200 kr med tillämpning av den Estimerade Växelkusen. Safello kommer inte att behandla Växlingstransaktioner under detta lägsta belopp.

7.2. Transaktionslimiter

7.2.1. På grund av bestämmelserna om motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism och vårt AML-ramverk finns det begränsningar avseende antalet Transaktioner samt Transaktionsbelopp vid användning av Tjänsterna. Kunder samtycker till att följa de gränser som från tid till annan tillämpas av Safello i förhållande till den relevanta Tjänsten. Du kan se tillämpliga maximala Transaktionslimiter genom att följa den här länken. Safello förbehåller sig rätten att tillämpa olika Transaktionslimiter för olika typer av Transaktioner och Tjänster. Safello förbehåller sig rätten att inte genomföra Transaktioner om de är för små eller för stora.

7.2.2. Safello kan tillämpa olika Transaktionslimiter för Kunder baserat på objektiva kriterier enligt Safellos policies. Safello använder ett system i tre nivåer för att kategorisera Kunder, och Kunder kan flytta mellan Nivåerna om kriterierna för uppgradering är uppfyllda. Du kan hitta tillämpliga Nivåer och Transaktionslimiter genom att följa den här länken, och du kommer att få information om din Nivå och dina Transaktionslimiter varje gång du loggar in på ditt Konto.

7.2.3. För att bli uppgraderad till Nivå 3-Kund och öka dina Transaktionslimiter måste du skicka in ytterligare ett frågeformulär för att tillhandahålla information om dig och dina planerade Transaktioner samt bevis på var medlen kommer ifrån (Proof of Funds). Du kan göra detta på flera sätt, såsom att tillåta att din bankkontohistorik analyseras med automatiserad finansiell analys av Safello. Safello förbehåller sig rätten att bestämma vilka metoder och vilken dokumentation som ska godkännas för att utöka Transaktionslimiterna och kan när som helst begära ytterligare information. Processen är frivillig, om du inte samtycker kommer du att kunna fortsätta använda våra Tjänster med dina tidigare Transaktionslimiter.

7.3. Avgifter

De tillämpliga avgifterna för Transaktioner eller återbetalningar från tid till annan visas på avgifts-sidan på Safellos hemsida. Följ den här länken för att komma åt denna. För tillämpliga avgifter i förhållande till Safello Premium, följ den här länken.

7.4. Återbetalningar och annulleringar

7.4.1. Uttagstransaktioner och Insättningstransaktioner kan inte annulleras, dessa blir alltså oåterkalleliga när överföringsinstruktionen har lämnats till Safello. Växlingstransaktioner kan annulleras och återbetalas innan tidpunkten då Safello har lagt en order hos tredje part avseende Växlingstransaktionen. För det fall en Växlingstransaktion kan bli föremål för återbetalning i enlighet med det sagda, kan återbetalningen endast överföras till Kundens eget bankkonto eller kryptovalutaplånbok (såsom tillämpligt). Safello kan komma att begära dokumentation som stöder detta.

7.4.2. Om din initierade Transaktion inte lyckas, på grund av otillräckligt saldo på ditt bankkonto eller din Safello Customer Wallet, kommer Transaktionen att annulleras. Du är ansvarig för att upprätthålla ett tillräckligt saldo och/eller tillräckliga kreditgränser för att undvika övertrassering, otillräcklig täckning eller avgifter som kan komma att debiteras av din betalningsleverantör, samt för att upprätthålla ett tillräckligt saldo i din Safello Customer Wallet.

7.5. Safello Exchange

7.5.1. När du utför Köptransaktioner tillåts du endast att ta emot kryptovalutor till din egen kryptovalutaplånboksadress. Om du använder en Safello Customer Wallet kommer Safello att tillse att dina kryptovalutor är skyddade och att du kan komma åt dem och utföra Transaktioner enligt dessa Villkor. Om du väljer att använda en extern kryptovalutaplånbok måste du säkerställa att du har full kontroll över din plånbok. Safello tar inget ansvar för en sådan extern kryptovalutaplånbok kommer inte att kunna ge dig support i samband med användning av din externa kryptovalutaplånbok. I händelse av missbruk eller misstänkt missbruk av din kryptovalutaplånbok måste du omedelbart meddela Safello via e-post som skickas till

7.5.2. När du utför en Köptransaktion kan du använda olika betalningsalternativ enligt vad som visas i kassan på respektive plattform. Betalningstjänsterna tillhandahålls av utomstående betaltjänstleverantörer. Betaltjänstleverantörernas villkor gäller för respektive betalningstjänst. Vi kan när som helst ändra de tillgängliga betalningsalternativen. De tillgängliga betalningsalternativen kommer alltid att presenteras för dig när du initierar en Transaktion. Du måste använda det BankID som är kopplat till ditt Konto, för att upprätthålla säkerheten för våra Tjänster och säkerställa att det inte sker något missbruk av ditt Konto.

7.5.3. När du utför en Säljtransaktion måste du ange ett bankkonto när du initierar Transaktionen, till vilket vi kommer att överföra dina SEK efter att Safello tagit emot kryptovalutorna. Vi genomför endast överföring av dina SEK till ditt eget bankkonto, som endast du har tillgång till och har kontroll över. Det går inte att göra överföringar till ett skattekonto. Du kan också använda ett gemensamt bankkonto för att ta emot överföringen från Safello, det är då ditt ansvar att endast du och de som är medkontohavare har åtkomst till och kontroll över bankkontot, och Safello ansvarar inte för eventuella tvister mellan kontoinnehavare.

7.5.4. Den tillämpliga växelkursen, det vill säga växelkursen till vilken en Växlingstransaktion faktisk genomförs, bestäms när Safello har bearbetat och utfört din order hos Safellos likviditetsgarant (den “Tillämpliga Växelkursen”).

7.5.5. Den växelkurs som visas i den relevanta Kanalen där Kunden initierar Transaktionen återspeglar den bästa tillgängliga växelkursen för Safello i realtid och fungerar därför endast som en uppskattad växelkurs för Transaktioner som initieras vid den tidpunkten (den “Estimerade Växelkursen”). Därför kan den Tillämpliga Växelkursen avvika uppåt eller nedåt från den Estimerade Växelkursen (och förändringen kan därmed ha en positiv eller negativ inverkan på den Tillämpliga Växelkursen).

7.5.6. Den Tillämpliga Växelkursen för en enskild Transaktion anges på kvittot som tillhandahålls till Kunden som bevis på att Transaktionen slutförts.

7.5.7. Safello strävar efter att säkerställa att dina Växlingstransaktioner bearbetas och utförs så snart som möjligt. Tidpunkten för transaktionens genomförande kan dock variera beroende på vilken betalningsmetod som Kunden väljer. Därtill finns det såväl tekniska risker som obligatoriska processer för regelefterlevnad som kan fördröja bearbetningen och utförandet av en Växlingstransaktion, vilket i sin tur kan leda till en större avvikelse mellan den Estimerade Växelkursen och den Tillämpliga Växelkursen.

7.5.8. I enlighet med vad som följer av Punkt 7.3.1 ovan, så kan inte Växlingstransaktioner annulleras eller återbetalas efter tidpunkten då Safello har lagt en order avseende Växlingstransaktionen hos Safellos likviditetsgarant. Om en Växlingstransaktion dock har blivit försenad så att Safello ännu inte har lagt en order avseende denna hos likviditetsgaranten, så kommer Safellos kundsupport att höra av sig till dig och du kan då välja att fullfölja Transaktionen eller få återbetalning till din Safello Customer Wallet (eller externa kryptovalutaplånbok, såsom tillämpligt) eller bankkonto, beroende på om den avbrutna Transaktionen var en Köptransaktion eller Säljtransaktion. Sådana återbetalningar sker kostnadsfritt för Kunden.

7.5.9. Safello har inte något ansvar eller någon ersättningsskyldighet för eventuella fluktuationer i växelkursen mellan initiering och utförande av en Växlingstransaktion, eller någon direkt eller indirekt förlust, kostnad eller skada som en Kund eller tredje part ådrar sig på grund av försenad bearbetning eller utförande av en Transaktion.

7.5.10. Handel med kryptovalutor innefattar väsentliga risker och är, bland annat, föremål för en hög prisvolatilitet, se Avsnitt 9 (Risker och varningar). Safello har inget ansvar eller någon ersättningsskyldighet för någon direkt eller indirekt förlust, kostnad eller skada som en Kund ådrar sig på grund av förändringar i priset på kryptovalutor.

7.6. Safello Wallet

7.6.1. Om du initierar en Köptransaktion och har en Safello Customer Wallet kommer du som standard att få dina kryptovalutor överförda till din Safello Customer Wallet, såvida du inte gör detta via en Kanal som inte stöder Safello Wallet. Innan du initierar en Transaktion kan du välja att istället ta emot dina kryptovalutor till en extern kryptovalutaplånbok. Safello förbehåller sig dock rätten att sluta erbjuda möjligheten att välja att inte använda Safello Customer Wallet vid användning av en Kanal som stöder Safello Wallet.

7.6.2. Om du initierar en Säljtransaktion och har en Safello Customer Wallet kommer kryptovalutorna som standard att dras från saldot på din Safello Customer Wallet, såvida du inte gör det via en Kanal som inte stöder Safello Wallet.

7.6.3. När du utför en Uttagstransaktion där du för första gången skickar kryptovaluta till en extern kryptovalutaplånbok kan du bli ombedd att identifiera en sådan plånbok genom att besvara några frågor (till exempel genom att identifiera den som en extern tredjepartstillhandahållen plånbok eller annat alternativ som beskriver plånboken).

7.6.4. Vi kommer att behandla Transaktioner i enlighet med de instruktioner vi får från dig. Det är ditt ansvar att kontrollera att all transaktionsinformation som du anger är korrekt och fullständig när du initierar en Transaktion. Vi garanterar inte identiteten hos någon användare, mottagare eller annan tredje part och Safello har inget ansvar eller ersättningsskyldighet för eventuella fel på grund av felaktiga eller ofullständiga instruktioner från dig avseende Transaktioner.

7.6.5. När en Transaktion har initierats kommer den att vara obekräftad under en viss tid i väntan på tillräcklig bekräftelse från blockkedjan, och en sådan transaktion är inte slutförd så länge den är i ett obekräftat tillstånd. Kryptovalutor som är föremål för Transaktioner i ett obekräftat tillstånd kommer inte att inkluderas i saldot på din Safello Customer Wallet och kommer inte att vara tillgängliga för ytterligare Transaktioner innan de är bekräftade av blockkedjan. När en Transaktion har slutförts kommer du att se det uppdaterade saldot på ditt Konto. Safello förvarar Kundens privata nycklar till Safello Customer Wallet på ett säkert sätt. På grund av våra säkerhetsprotokoll kan initieringen eller krediteringen av en Transaktion försenas.

7.6.6. Kunderna ska alltid noga uppmärksamma vilka kryptovalutor som för närvarande är Understödda Kryptovalutor i förhållande till specifika Transaktioner. Du får inte försöka använda din Safello Customer Wallet för att lagra, skicka eller ta emot andra kryptovalutor än de Understödda Kryptovalutorna. Vi har inget ansvar eller ersättningsskyldighet för försök att använda din Safello Customer Wallet för digitala valutor som vi inte stöder eller om en tillgång som inte stöds skickas till din Safello Customer Wallet.

7.6.7. I händelse av så kallade “airdrops” till Safello Hot Wallet eller Safello Vault (dvs. att kryptovalutor skickas till dessa kryptovalutaplånboksadresser av en tredje part på eget initiativ och utan motprestation) så har Safello ingen skyldighet att fördela sådana mottagna kryptovalutor mellan innehavarna av Safello Customer Wallet. Det sagda ska gälla på motsvarande sätt för kryptovalutor som mottagits i Safello Hot Wallet eller Safello Vault som ett resultat av en delning av blockkedjan (en så kallad “chain split”, dvs. vid en hard fork i blockkedjan som resulterar i tillkomsten av ytterligare kryptovaluta).

7.6.8. Äganderätten till kryptovalutor i Safello Customer Wallet ska alltid förbli hos Kunden. Safello ska behandla all kryptovaluta tillhörande Kunder som redovisningsmedel innehavda på uppdrag av respektive Kund, och med undantag för vad som är nödvändigt för att praktiskt kunna genomföra överföringar av kryptovaluta åt Kunder, ska kryptovaluta tillhörande Kunder alltid förvaras i Safello Vault och därigenom hållas åtskilda från kryptovaluta tillhörande Safello. Transaktionsdata och balanser avseende respektive Kunds kryptovalutor ska bokföras av Safello. Såvida det inte beordras enligt ett giltigt domstolsbeslut eller beslut från en behörig myndighet kommer Safello inte att disponera över kryptovalutor i en Kunds Safello Customer Wallet annat än enligt Kundens instruktioner.

7.7. Safello Subscription

7.7.1. När Kunder som är i en Kundrelation initierar en Transaktion kan de välja mellan att genomföra en enstaka Köptransaktion eller Safello Subscription. För att använda Safello Subscription måste du ställa in stående överföringar från din bank till Safello för att genomföra återkommande Köptransaktioner med den frekvens som du har valt (“Löpande Köptransaktioner”). De Löpande Köptransaktionerna genomförs i enlighet med dina instruktioner om belopp, destination (dvs. din Safello Customer Wallet eller din externa kryptovalutaplånbok), frekvens och de datum då de Löpande Köptransaktionerna ska utföras. Om ett valt Transaktionsdatum är en allmän helgdag i Sverige kommer Transaktionen att utföras nästa bankdag. Safello förbehåller sig rätten att sluta erbjuda Safello Subscription med Löpande Köptransaktioner till en extern kryptovalutaplånbok.

7.7.2. Dina Löpande Köptransaktioner fortsätter att genomföras baserat på dina inställningar tills antingen du eller Safello säger upp Safello Subscription. Safello kan i detta avseende när som helst säga upp Safello Subscription genom att underrätta dig därom. Du kan också när som helst säga upp Safello Subscription via din bank genom att ta bort din stående överföring till Safello. Uppsägningen kommer att träda i kraft omedelbart och annullera den första nästkommande Transaktionen, såvida inte betalning avseende Transaktionen redan har dragits från Kundens bankkonto, om så är fallet kommer uppsägningen att träda i kraft och annullera alla Transaktioner från (men inte inräknat) den första nästkommande Transaktionen.

8. Restriktioner för Tjänsterna och användningen därav

8.1. Safellos hemsida och Tjänster riktar sig inte till personer som enligt tillämplig lag med hänsyn till deras medborgarskap, bostad eller hemvist är förbjudna att ha tillgång till eller använda sådana hemsidor och tjänster. Personer som är förbjudna att ha åtkomst till informationen på denna hemsida, eller de som är tveksamma till om de har tillåtelse att komma åt eller använda Safellos Tjänster ombeds vänligen att lämna Safellos hemsida.

8.2. Vi erbjuder inte våra Tjänster till personer som är föremål för sanktionslistor eller som kvalificerar sig som PEP, Familjemedlem till en PEP eller Känd medarbetare till en PEP, i enlighet med tillämplig lag samt vårt AML-ramverk. Safello betjänar inte användare med dold eller skyddad identitet.

8.3. Kunder som har ändrat namn eller kön kommer att uppmanas att tillhandahålla dokumentation som bekräftar dessa ändringar. Kunder som vill betala via Safello Widget måste använda det Swish-konto som är kopplat till deras BankID. Användning av ett annat Swish-konto kopplat till ett annat BankID är förbjuden.

8.4. Du som Kund samtycker till att efterfölja tillämplig lag, dessa Villkor och alla riktlinjer och policies som från tid till annan meddelas av Safello avseende Tjänsterna.

8.5. All användning av Tjänsterna för illegala ändamål är förbjuden, inklusive men inte begränsat till, att direkt eller indirekt främja:

i. penningtvätt, finansiering av terrorism, finansiering av vapen av något slag,

ii. människohandel,

iii. distribution, tillhandahållande eller marknadsföring av varor eller tjänster som kan kränka immateriella rättigheter eller andra tredjepartsrättigheter,

iv. tillgång till narkotika,

v. olagliga speltjänster eller penningtvätt av medel som har sitt ursprung i sådana tjänster,

vi. innehåll i media som bryter mot tillämplig lag avseende skydd av minderåriga eller på annat sätt är skadligt för minderåriga,

vii. handel med skyddade djur eller skyddade växter,

viii. olagliga inköp eller försäljning av varor, teknik, tjänster eller andra transaktioner med tredje part, inklusive överföring av medel,

ix. överföring av medel till blockchain mixers, tumbler och andra tjänster som döljer medlens ursprung eller destination,

x. överföring av medel till privacy-plånböcker, innefattande men inte begränsat till de tjänster som anges här,

xi. överföring av medel till börser registrerade i någon högriskjurisdiktion (som utgör icke-samarbetande länder eller territorier), såsom Iran och Nordkorea, och

xii. all annan användning som strider mot tillämplig lag.

8.6. Din användning av våra Tjänster får inte kränka något allmänt intresse, allmän etik eller andras legitima intressen, inklusive men inte begränsat till att vidta åtgärder som kan störa, negativt påverka eller förbjuda andra Kunder att använda Tjänsterna.

8.7. Att använda ”deep link”, ”page scrape” ”robot”, ”spider” eller annan automatisk enhet, program, skript, algoritm, metod eller process för att komma åt, skaffa, kopiera eller övervaka någon del av Safellos egendom eller på något sätt reproducera eller kringgå Tjänsternas funktion för att erhålla eller försöka erhålla material, dokument eller information på ett sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt genom Tjänsterna är förbjudet.

8.8. Att undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos Safellos Tjänster eller nätverk som är anslutna till dem, eller att bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärderna för Tjänsterna eller något nätverk som är anslutet till Tjänsterna är förbjudet, såväl som icke-auktoriserad anslutning till Safello Widget.

8.9. Att vidta åtgärder som påför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på infrastrukturen för Tjänsterna eller Safellos system eller nätverk, eller system eller nätverk som är anslutna till Tjänsterna, eller att använda någon enhet, programvara eller rutin i syfte att störa Tjänsternas funktion eller någon annan persons användning av Tjänsterna är förbjudet.

8.10. Du får inte utge dig för att vara någon annan person, manipulera identifierare eller använda Tjänsten via social manipulering för att dölja identiteten eller ursprunget till något meddelande eller någon överföring som skickats till Tjänsterna.

8.11. I händelse av förbjuden användning av Tjänsterna kommer Safello att vidta åtgärder genom att Annullera och Spärra Kontot eller Transaktionen och, om överträdelsen av dessa Villkor är väsentlig, vidta rättsliga åtgärder. Ytterligare information om konsekvenser av användning av Tjänsterna i strid med dessa Villkor återfinns i Avsnitt 11.

8.12. Safello kan publicera anonymiserad information om påstådda överträdelser av dessa Villkor och eventuella åtgärder som har vidtagits på vår hemsida eller andra plattformar i den mån sådan publicering tillåts enligt tillämplig lag.

9. Risker och varningar

9.1. Safello eftersträvar att tillhandahålla en mycket tillförlitlig och säker tjänst inom kryptoväxlingsbranschen, och för att ytterligare stärka säkerheten för våra Kunder eftersträvar vi även att informera våra Kunder om de risker som är förknippade med kryptovalutor.

9.2. Kunderna ska förstå och inhämta kunskap om de inneboende riskerna med kryptovalutor och hur man hanterar kryptovalutor. De huvudsakliga riskerna relaterade till kryptovalutor och Tjänsterna anges nedan.

i. Kryptovalutor och deras prissättning är till sin natur inte garanterade av någon organisation eller stat, och kryptovalutor kan därför inte betraktas som en monetär tillgång. Kryptografiska värdeenheter är inte valutor i rättslig bemärkelse och accepteras endast som betalningsmedel i några få jurisdiktioner och endast av vissa marknadsaktörer. Kryptovalutor har följaktligen ett mycket begränsat användningsområde som betalningsmedel och den mycket volatila prissättningen ökar risken för att en Kund kan förlora hela eller en del av sin investering i kryptovalutor.

ii. Eftersom Tjänsterna är internetbaserade finns det en risk för dataintrång, sårbarhet på internet, stöld och andra cyberrelaterade brott mot egendom. Safello uppmuntrar sina Kunder att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att minska sådana risker från deras sida genom att säkerställa vederbörlig försiktighet vid användningen av Tjänsterna, efterfölja Safellos instruktioner noggrant och införskaffa kunskap angående dessa risker. För att minska risken för obehörig användning av ditt Konto får du inte använda Tjänsterna genom att använda tredjepartsleverantörer eller genom att acceptera support från någon tredje part. Utomstående kan utge sig för att vara personal på Safellos kundsupport, Kunder ska därför bara använda Safellos kundsupport som nås här. Du får bara använda Tjänsterna via Safellos Kanaler, agerandes enbart av din egen vilja och inte till förmån för någon annan än dig själv. Genom att inte följa dessa Villkor ökar du risken för att falla offer för bedrägerier utförda av tredje part. För att förhindra att Kunder blir föremål för bedrägerimetoder som Safello känner till har Safello sammanställt en lista över sådana i denna samling FAQ.

iii. Att köpa och sälja kryptovalutor är i högsta grad spekulativt och som nämnts ovan föremål för hög prisvolatilitet. Prisvolatiliteten i kombination med den tid det tar att bearbeta och utföra en Transaktion resulterar i en växelkursrisk, vilket innebär att en Transaktion kan bli föremål för en betydligt högre växelkurs än den uppskattade växelkursen som anges i den relevanta Kanalen när Transaktionen initieras.

iv. Kunderna ska informera sig om relevanta skattemässiga konsekvenser av att köpa, sälja, äga och handla med kryptovalutor inom deras jurisdiktion. I Sverige kan du exempelvis läsa avsnittet om kryptovalutor från Skatteverket genom att följa den här länken.

v. Det finns legala risker eftersom både internet och kryptovalutor har global täckning men kryptovalutor inte tillåts i alla jurisdiktioner. Därför ska Kunderna hålla sig informerade om förändringar av lagar och regelverk som kan påverka deras ägande och förmåga att disponera över sin kryptovaluta.

vi. Kunderna ska vara medvetna om överföringsriskerna på internet. Det internetbaserade handelssystemet medför risker kopplade till exempelvis fel på hårdvara, mjukvara och internetanslutning vilket kan leda till kommunikationsfel, störningar och andra fel eller förseningar vid användningen av Tjänsterna.

vii. Transaktioner med kryptovalutor som har registrerats på blockkedjan är oåterkalleliga och kan endast återbetalas av den mottagande parten vilket innebär att Transaktioner som har registrerats på ett sådant sätt inte kan återkallas eller annulleras.

10. Giltighetstid och uppsägning av Kunden

10.1. Detta avtal mellan dig och Safello ska gälla tills det rättsliga förhållandet mellan dig och Safello har upphört, enkelt uttryckt att du inte längre är användare av Tjänsterna och att det inte finns några utestående krav.

10.2. Du kan när som helst säga upp din användning av Tjänsterna, även om vi skulle tycka att det vore tråkigt om du lämnade oss. Du kan säga upp Tjänsterna ​​med omedelbar verkan genom en skriftlig uppsägning till . Vi skulle uppskatta om du informerar oss om orsakerna till uppsägningen så att vi har möjlighet att förbättra oss. Vad gäller Safello Subscription så kan du när som helst säga upp denna Tjänst via din bank genom att avsluta den stående överföringen till Safello, detta beskrivs i mer detalj i Avsnitt 7.6.2.

10.3. Du samtycker till att betala alla upplupna avgifter och eventuella utgifter hänförliga till utförda Tjänster innan Tjänsterna sägs upp.

10.4. Du är införstådd med att ditt Konto kommer att Annulleras vid genomförd uppsägning av Tjänsterna och att du inte kommer att kunna komma åt Kontot därefter, annat i den mån som beskrivs i Avsnitt 12.

10.5. Du är införstådd med att uppsägning av ditt Konto inte innebär att Safello raderar samtliga dina personuppgifter, eftersom vi i de flesta fall är juridiskt skyldiga att behålla sådana uppgifter. Se vår Personuppgiftspolicy för mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

11. Överträdelse av Villkor och uppsägning från Safellos sida

11.1. Vi kan välja att säga upp våra Tjänster till dig omedelbart om du bryter mot dessa Villkor, vårt AML-ramverk eller något annat avtal som kan ha ingåtts mellan dig och Safello. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att Annullera ditt Konto och säga upp din åtkomst till och användning av Tjänsterna och Safellos hemsida utan föregående meddelande och efter vårt gottfinnande.

11.2. Vid väsentlig överträdelse av en Kund förbehåller vi oss rätten att ytterligare utreda överträdelsen och vidta relevanta åtgärder, inklusive men inte begränsat till att Frysa eller Spärra en Transaktion eller Spärra ditt Konto, rapportera misstänkt olaglig verksamhet till brottsbekämpande myndigheter i Sverige, eller till andra berörda myndigheter eller institutioner samt att tillhandahålla dessa sådan information som är nödvändig eller lämplig rörande Kundens profil, e-postadresser och andra adresser samt trafikinformation.

11.3. Om Safello bedömer att en Kunds användning av Tjänsterna inte är i överensstämmelse med tillämplig lag, vårt AML-ramverk och/eller dessa Villkor, eller om användningen kan utgöra ett brott mot tillämplig lag i en annan jurisdiktion, eller anses innebära för stor risk i fråga om motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism eller annan relevant riskbedömning, kommer Safello att vägra eller upphöra att tillhandahålla Tjänsterna till en sådan Kund. Safello har vidare rätt att:

i. Frysa och Spärra Transaktioner,

ii. Spärra Kontot, och

iii. rapportera den misstänkta verksamheten till myndigheterna.

11.4. Spärrning av Kundens Konto kan vidare ske på begäran från behörig myndighet.

11.5. Beslutet om att Spärra eller Annullera ett Konto, Frysa eller Spärra en Transaktion eller säga upp Tjänsterna enligt dessa Villkor görs av Safello efter eget gottfinnande, baserat på tillämplig lag, dessa Villkor och vårt AML-ramverk, i proportion till hur allvarlig Kundens överträdelse är och de potentiella risker som är förknippade med en sådan överträdelse.

11.6. Spärrning av ett Konto kan hävas om skälen till sådana åtgärder inte längre föreligger. Om åtgärden hävs återfår du full kontroll över ditt Konto och kan initiera Transaktioner igen, men Safello har rätt att Spärra ditt Konto igen i enlighet med dessa Villkor.

11.7. I händelse av Annullering eller Spärrning av Konto på grund av bedrägeriutredningar eller brott mot tillämplig lag eller dessa Villkor, kommer Safello fortsatt att inneha data och kryptovalutor i Safello Customer Wallet tillhörande Kund som är föremål för sådan åtgärd. Sådan data och kryptovalutor kan överlämnas till behöriga myndigheter på deras begäran, och det är upp till de behöriga myndigheterna att bestämma hur Safello ska disponera över sådana tillgångar.

12. Konsekvenser av uppsägning

Vid uppsägning av dessa Tjänster har du, såvida det inte står i strid med tillämplig lag, domstolsbeslut eller myndighetsbeslut, tillgång till ditt Safello-Konto under tio (10) kalenderdagar efter uppsägningen, i syfte att tömma din Safello Customer Wallet på kryptovalutor genom Uttagstransaktioner eller Säljtransaktioner. Du kommer inte att ha tillåtelse att använda Tjänsterna eller ditt Konto för några andra syften under denna tid och vi kan, efter vårt eget gottfinnande, begränsa funktionaliteten eller din tillgång till Tjänsterna i enlighet därmed.

13. Immateriella rättigheter

13.1. Safello behåller alla immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärken, handelsnamn etc.) avseende programvaran, hemsidan och allt innehåll på den, inklusive sådana uppdateringar som har tillkommit som ett resultat av feedback från Kunder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av innehållet på hemsidan som sådan eller en del av det är förbjudet utan Safellos föregående skriftliga samtycke.

13.2. Programvaran, hemsidan och innehållet ska endast användas för att använda Tjänsterna och endast för eget bruk. För detta ändamål ger Safello Kunden en oåterkallelig, begränsad, royaltyfri, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-vidarelicensierbar licens för att få åtkomst till och använda programvaran, hemsidan och innehållet på den.

13.3. De varumärken eller logotyper som används på hemsidan får inte reproduceras, publiceras eller distribueras eller användas på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Safello. Det som anges i dessa Villkor avseende Safellos immateriella rättigheter ska gälla på motsvarande sätt för eventuella immateriella rättigheter tillhörande tredje part som används av Safello.

13.4. Immateriella rättigheter kopplade till Tjänsterna får inte modifieras, reproduceras, dekrypteras, dupliceras, kopieras, laddas ner, lagras, föras vidare, spridas, överföras, demonteras, sändas, publiceras, tas bort eller ändras utan Safellos föregående skriftliga medgivande.

13.5. Genom att godkänna dessa Villkor samtycker du till att respektera Safellos och tredje parts immateriella rättigheter och samtycker till att använda ovan nämnda innehåll enligt tillämplig lag.

14. Inga garantier

14.1. Vi lämnar ingen garanti avseende Tjänsternas tillgänglighet eller funktionalitet. Vi lämnar heller ingen garanti för tillgängligheten eller funktionaliteten avseende Safellos hemsida eller dess innehåll.

14.2. Vi arbetar löpande med att förbättra och uppgradera vår hemsida och våra Tjänster, vilket kan leda till enstaka serveravbrott. Vi kan komma att genomföra underhåll eller uppdateringar av Tjänsten närhelst vi anser det vara lämpligt, men vi strävar efter att schemalägga underhåll till tidpunkter när belastningen på våra servrar är lägre. Detta kan ändå resultera i perioder då Tjänsterna tillfälligt ligger nere. Vidare kan vi tillfälligt begränsa eller stänga av åtkomsten till Tjänsterna helt eller delvis avseende vissa kryptovalutor på grund av väsentliga uppgraderingar eller störningar i protokollen för sådana kryptovalutor, såsom hard forks, driftstopp eller problem med avvecklingssystem tills dess skälet till nedstängningen har upphört. Skulle våra Tjänster vara otillgängliga eftersträvar vi att så snart som möjligt att underrätta Kunden via tillgängliga kommunikationsmedel om vilka åtgärder som har vidtagits och, om någon sådan uppskattning finns tillgänglig, beräknad tid då Tjänsterna förväntas vara åter i normal drift. Vi är dock inte skyldiga att tillhandahålla sådan information.

15. Ansvarsbegränsning

15.1. Safellos Tjänster och Safellos hemsida tillhandahålls ”i befintligt skick” och din användning av Tjänsterna och hemsidan är ditt enskilda ansvar. Du är enskilt ansvarig för konsekvenserna av din åtkomst till och användning av våra Tjänster och eventuella förluster eller utgifter som uppstått till följd av användningen av våra Tjänster. Safello och Safellos leverantörer har inget ansvar för information och innehåll som presenteras på Safellos hemsida, inklusive textlänkar till tredjepartshemsidor. Safello har ingen ersättningsskyldighet för direkt eller indirekt förlust, kostnad eller skada som en Kund eller tredje part ådragit sig på grund av inkonsekvent, felaktig eller obefintlig information som presenteras på hemsidan på grund av hur sådan information tolkats eller använts.

15.2. Safello har inget ansvar för utomstående säljare eller deras information eller produkter som förevisas av Safello. Safello ska inte vara ersättningsskyldigt för någon direkt eller indirekt förlust, kostnad eller skada som en Kund eller tredje part ådragit sig och som orsakats av sådana utomstående säljare, deras produkter eller hur deras information tolkats eller använts.

15.3. Safello påminner dig om att hantering av kryptovalutor innebär stora risker, se Avsnitt 9 (Risker och varningar). Kunderna använder Tjänsterna på egen risk. Safello ska inte vara ersättningsskyldigt för direkt eller indirekt förlust, kostnad eller skada som en Kund eller tredje part ådragit sig på grund av Kundens användning av Tjänsterna, eller handel som Kunden kan bedriva med de produkter som köpts från Safello.

15.4. Safello ska inte vara ersättningsskyldigt för direkt eller indirekt förlust, kostnad eller skada som Kunder kan komma att ådra sig som ett resultat av oförmåga att använda eller komma åt Tjänsterna (även när detta är resultatet av en åtgärd som vidtagits av Safello i enlighet med dessa Villkor), felskrivna kryptovalutaplånboksadresser eller andra felaktiga instruktioner avseende Transaktioner som tillhandahålls av Kunden, obehörig användning av Kontot, tekniska störningar, fel, skadade plånboksfiler, inklusive men inte begränsat till, sådant som uppstått som ett resultat av virus, maskar, makron, säkerhetsbrott, hackeraktiviteter, avbrott, förseningar eller skadad data som Safello eller dess leverantörer kan bli föremål för. Safello ska inte heller vara ersättningsskyldigt för direkt eller indirekt förlust, kostnad eller skada som Kunder kan komma att ådra sig som ett resultat av förlorade lösenord, kryptovalutor eller privata nycklar, såvida inte Safello agerat grovt oaktsamt.

15.5. För det fall en ovanstående ansvarsbegränsning underkänns enligt tillämplig lag, ska Safellos totala ersättningsansvar avseende enskilda anspråk eller serier av sammanhängande anspråk för någon förlust, kostnad eller skada vara begränsat till:

i. i fråga om anspråk som avser en specifik Transaktion: Transaktionsbeloppet, vilket ska bestämmas såsom det faktiska värdet av Transaktionen vid tidpunkten för uppkomsten av den relevanta förlusten, kostnaden eller skadan, vilket ska vara detsamma som a) avseende Säljtransaktioner, beloppet i SEK som kryptovalutorna växlades till, eller för det fall växling aldrig genomfördes, beloppet i kryptovaluta som inbetalades av Kunden för växling, eller b) avseende Köptransaktioner, beloppet i kryptovaluta som SEK växlades till, eller för det fall växling aldrig genomfördes, beloppet i SEK som inbetalades av Kunden för växling, eller c) avseende Uttagstransaktioner eller Insättningstransaktioner, beloppet i kryptovaluta som var föremål Transaktionen, eller

ii. i fråga om anspråk som inte är relaterat till en specifik Transaktion: det aggregerade beloppet i kryptovaluta som förvarades i Kundens Safello Customer Wallet vid tidpunkten för uppkomsten av den relevanta förlusten, kostnaden eller skadan.

16. Skadeslöshetsförbindelse

Du samtycker till att ersätta och hålla skadeslös, Safello, våra styrelseledamöter, anställda, partners, agenter och leverantörer i händelse av krav, kostnad, förlust, ersättningsansvar eller skada (inklusive, utan begränsning, rimliga advokatarvoden) som uppstått direkt eller indirekt som ett resultat av din användning av eller åtkomst till Safellos hemsida eller våra Tjänster i strid med:

i. tillämplig lag eller väsentliga överträdelser av dessa Villkor,

ii. tredje parts rättigheter, inklusive utan begränsning till immateriella rättigheter.

17. Cookies

Safellos hemsida använder så kallade cookies (cookies, eller kakor, är små textfiler som placeras på Kundens dator av hemsidor som Kunden besöker exempelvis för att spåra ditt besök och samla in viss information) i enlighet med Safellos cookiepolicy som du når här.

18. Dataskydd

Safello behandlar alla Kunduppgifter relaterade till Tjänsterna i enlighet med Safellos dataskyddspolicy som finns publicerad på Safellos hemsida och som du kan ta del av här.

19. Ingen rådgivning

Ingenting i dessa Villkor eller Safellos tillhandahållande av Tjänsterna eller kommunikation i samband med detta ska utgöra juridisk-, skatte- eller investeringsrådgivning. Kunderna bör rådfråga de juridiska-, skatte- och investeringsrådgivare de bedömer lämpliga i samband med användningen av Tjänsterna.

20. Lagval och tvistlösning

20.1. Svensk lag ska vara tillämplig avseende Villkoren och Tjänsterna, utan hänsyn till dess bestämmelser om lagval.

20.2. Eventuella tvister och anspråk som uppstår i samband med dessa Villkor eller Tjänsterna ska avgöras av allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans.

20.3. Vi anser dock att oenigheter främst ska lösas genom dialog på ett fredligt sätt. Vi råder därför våra Kunder att kontakta Safello på innan de inleder rättsliga förfaranden och vi kommer att göra vårt bästa för att lösa problemet.

20.4. Om du är en Privatkund som använder våra Tjänster i egenskap av konsument kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Du kan läsa mer om svenskt konsumentskydd på https://hallakonsument.se.

21. Övrigt

Ogiltighet. Om en behörig domstol anser att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller overkställbar, ska detta inte påverka giltigheten och verkställbarheten av Villkoren i övrigt vilka ska fortsätta äga fortsatt giltighet oförändrat.

Fullständig reglering. Dessa Villkor utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Safello. Annan praxis eller partsbruk mellan parterna ska inte användas för att modifiera, tolka, komplettera eller ändra dessa Villkor.

Avsägelse. Safellos underlåtenhet eller dröjsmål med att utöva någon rättighet enligt dessa Villkor ska inte tolkas som avsägelse av sådan rätt.

Språk. Dessa Villkor samt information om Tjänsterna tillhandahålls på engelska och svenska. I händelse av att den engelska och svenska versionen inte överensstämmer är det den engelska versionen som äger giltighet. All annan kommunikation mellan Safello och Kunderna ska ske på engelska eller svenska.

Force majeure. Safello ansvarar inte för någon form av skada du kan åsamkas av händelser som ligger utanför Safellos kontroll. Dessa händelser inkluderar, men är inte begränsade till, explosion, brand, översvämningar eller andra olyckor, epidemier, pandemier, sabotage, krigshändelse, strejk eller annan arbetsrelaterad konflikt, ändringar av lagar eller regelverk eller annat agerande av myndighet. Villkoren avseende strejk eller annan arbetsrelaterad konflikt gäller också i fall där Safello vidtar eller är föremål för en sådan konflikt. Utöver vad som normalt förstås som händelser utanför Safellos kontroll, ska vidare händelser som gör tillhandahållandet av Tjänsterna mer kostsamt eller betungande för Safello jämfört med vad som är fallet under normala omständigheter anses omfattas.

Överlåtelse. Kunden äger inte rätt att överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor.

Rubriker. Rubrikerna i Avsnitten är endast till för att underlätta läsningen och ska inte användas för att begränsa eller tolka sådana Avsnitt.