Investerare Arrow

Disclaimer – Safello Group AB

Tillgång till denna information ges endast till personer som befinner sig och har hemvist i Sverige samt till behöriga personer som befinner sig eller har hemvist i andra jurisdiktioner än USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea.

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen för Safello Group AB (”Bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslag

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea att teckna eller förvärva Värdepapperna.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och Sydkorea, och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

IPO 2021

Inbjudan till att teckna aktier i Safello Group AB

Om börsnoteringen

Den 18 december 2020 tillkännagav Safello Group AB att bolaget arbetade för en börsnotering på Nasdaq First North Growth Market under första halvåret 2021

Safello startade sin verksamhet 2013 inom kryptovalutaväxling och är registrerat som en finansiellt institut hos Finansinspektionen. Sedan start har Bolaget erbjudit en mäklarplattform som gör det möjligt för kunderna att på ett säkert och enkelt sätt köpa och sälja ledande kryptovalutor som Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) med svenska kronor (SEK).

Per den 31 mars 2021 hade Safello över 191 000 kunder och genomfört över 412 000 transaktioner, vilket motsvarar en total transaktionsvolym på över en miljard kronor sedan starten. Bolaget har varit lönsamt sedan mitten av 2019, men valt att återinvestera överskott i verksamheten för att främja tillväxten. Mellan räkenskapsåren 2019 och 2020 ökade nettoomsättningen med cirka 52%.

Namnet Safello härstammar från engelskans “Safe Fellow”, som i en ”trygg person” att följa med in i kryptovalutaekonomin. Bolagets filosofi är att vara en pålitlig guide till nya användare för att få dem att känna sig trygga när de kommer in på marknaden, samtidigt som deras ekonomiska frihet bevaras. För att göra detta möjligt har Safello sedan start haft ett starkt fokus på regelefterlevnad, vilket har resulterat i en helt AMLD5- och GDPR-kompatibel plattform. Att bygga förtroende tar tid och kräver ett försiktigt och omsorgsfullt tillvägagångssätt, vilket har varit Safellos fokus under sina sju verksamhetsår.

För att bland annat säkerställa fortsatt tillväxttakt genom produktutveckling, ökad försäljning och geografisk expansion, vill bolaget genomföra en börsintroduktion på Nasdaq First North Growth Market. Safello har även en uttalad strategi att genomföra kompletterande förvärv för att etablera en starkare branschposition, vilket kommer underlättas av en börsintroduktion. Safello har tidigare genomfört flera förvärv, nu senast köpet av bolaget bakom bitcoin.se.

Bland Safellos storägare finns flertalet kända investerare, inklusive Digital Currency Group (DCG), Northzone och White Star Capital.

Mer information om Safello finns i Prospektet eller i IPO Teaser.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudande

13,5 per aktie. Emissionen består av 3 000 000 stamaktier vilket motsvarar ett emissionsbelopp om 40,5 MSEK

Bolagsvärde

Cirka 235,6 MSEK före Erbjudandet

Teckningsåtagande

Bolaget har ingått teckningsförbindelser med investerare om ca 32,4 MSEK, motsvarande 80% av emissionen.

Ankarinvesterare

De befintliga aktieägarna White Star Capital, Digital Currency Group (DCG) och Northzone är ankarinvesterare i noteringsemissionen. Teckningsåtagandet för ankarinvesterarna tillsammans med Safellos styrelse och ledning motsvarar cirka 16,2 MSEK eller 40% av Erbjudandet.

Teckningsperiod

19 april 2021 till och med 30 april 2021

Offentliggörande av utfall

4 maj. Avräkningsnotor planeras skickas ut 5 maj

Likviddag

7 maj

Handelsplats

Safellos aktier är planerade att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Första dagen för handel är planerad till 12 maj 2021

Minsta teckningspost

Minst teckningspost är 400 aktier vilket motsvarar 5400 SEK

Övrig information

ISIN-kod: SE0015346895
Kortnamn/ticker: SFL

Filer